Biogospodarka - studia międzywydziałowe

Biogospodarka to interdyscyplinarny kierunek międzywydziałowy, łączący elementy nauk technicznych i ekonomicznych, realizowany z wykorzystaniem potencjału naukowego i dydaktycznego aż trzech wydziałów uczelni tzn. Wydziału Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Zarządzania.

Program kształcenia obejmuje aktualną wiedzę inżynierską oraz najnowsze rozwiązania technologiczne i osiągnięcia naukowe związane z biogospodarką z uwzględnieniem uregulowań prawnych i podstaw ekonomii i logistyki bioproduktów. Obejmuje wiedzę inżynierską z zakresu wykorzystania technologii przemysłowych do produkcji, przechowywania, transportu i przetwórstwa produktów pochodzenia naturalnego, inżynierii i aparatury procesowej, inżynierii środowiska i gospodarki odpadami, wytwarzania biopaliw i bioenergetyki.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.

Absolwent to inżynier przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką materiałami pochodzenia naturalnego oraz eksploatacją i projektowaniem urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce, w tym:

 • posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych
  i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw;
 • posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej oraz inżynierii środowiska, dzięki czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
 • kieruje się zasadami zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu;
 • posiada umiejętność  tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biogospodarki;
 • dysponuje wiedzą z zakresu systemów zarządzania jakością w gospodarce, uregulowań prawnych dotyczących bioproduktów i gospodarowania odpadami, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku biogospodarka, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w  zakresie szeroko rozumianej biogospodarki, a w tym w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją i przetwarzaniem bioproduktów, w tym przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii;
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości bioproduktów,
 • administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu;
 • szkolnictwie zawodowym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, może rozwijać swoje umiejętności zawodowe w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu może prowadzić własną działalność biznesową.