Inżynieria chemiczna i procesowa

img_0553.jpg

  • Studia drugiego stopnia ze specjalnościami:
    • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
    • Przetwórstwo tworzyw polimerowych,

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.


 

Studia II stopnia obejmują kształcenie poszerzone, w stosunku do studiów I stopnia, w obszarze nauk technicznych w zakresie procesów przenoszenia ciepła, a także jednoczesnego przenoszenia ciepła i masy, dynamiki i optymalizacji procesowej, projektowania zintegrowanych systemów procesowych, katalizy przemysłowej, reaktorów wielofunkcyjnych, nowoczesnych technik rozdziału mieszanin (procesy membranowe, adsorpcyjne, chromatograficzne) oraz komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych, w tym procesów przetwórczych tworzyw polimerowych. Zajęcia odbywają się na dwóch specjalnościach: „inżynieria produktu i procesów proekologicznych” oraz „przetwórstwo tworzyw polimerowych”. Absolwenci studiów II stopnia nabywają także umiejętność samodzielnego prowadzenia prac projektowych i badawczo-rozwojowych, posługiwania się specjalistycznym językiem technicznym z zakresu kierunku studiów. Absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych oraz są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

 

Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa stanowią poszukiwaną kadrę inżynierską i menadżerską prawie wszystkich gałęzi przemysłu przetwórczego, w tym m.in.: chemicznego, petrochemicznego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biotechnologicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, energetycznego, maszynowego i metalurgicznego, związanego z produkcją aparatury dla ww. sektorów przemysłu, obróbką powierzchni i produkcji materiałów konstrukcyjnych specjalnego przeznaczenia, techniką cieplną i chłodniczą, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących instalacje oczyszczania wody, ścieków, gazów odlotowych i w wielu innych sektorach przemysłu, w biurach inżynierskich, pracowniach projektowych, laboratoriach badawczych zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu. Mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.