Strona: Studia III stopnia / Wydział Chemiczny

Studia III stopnia

nd8_3207web.jpg

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej uruchamia od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013 stacjonarne studia III-go stopnia (studia doktoranckie):

  • w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna
  • w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Studia doktoranckie prowadzone na WCh pozwolą na uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dyscyplinach nauki. Stanowią przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz umożliwiają uzyskania stopnia naukowego doktora. Prowadzenie badań naukowych w specjalistycznych zespołach daje możliwość udziału Doktoranta w realizacji projektów badawczych, w tym również międzynarodowych. W trakcie ośmiu semestrów studiów Doktoranci uczestniczą w zajęciach obowiązkowych obejmujących wiedzę ogólną i specjalistyczną, wykłady fakultatywne i praktyki zawodowe polegające m.in. na prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów doktoranckich w ramach współpracy Wydziału Chemicznego z innymi jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi mają sposobność uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
Doktoranci mogą otrzymać miejsce w domu studenckim oraz uzyskać świadczenia z funduszu pomocy materialnej, których rodzaj i wysokość zależy od sytuacji materialnej doktoranta. Ponadto słuchacze studiów doktoranckich mogą ubiegać się o stypendia doktoranckie wypłacane z funduszu Wydziału lub finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym i są bezpłatne.