Strona: INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH / Wydział Chemiczny

INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

nd8_3205web.jpg

INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia pragnących uzyskać wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii materiałów polimerowych.

Podstawowym celem studiów „Inżynieria materiałów polimerowych” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach: technolog w zakresie syntezy i przetwórstwa tworzyw sztucznych, pracownik naukowo-badawczy ds. opracowania nowych tworzyw i kompozycji polimerowych.

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się:

 • syntezą oraz modyfikacją materiałów polimerowych,
 • przetwórstwem tworzyw polimerowych i ich recyklingiem,
 • prowadzeniem badań w dziedzinie syntezy, modyfikacji i przetwórstwa polimerów,
 • obrotem materiałami polimerowymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych poszerzy swą wiedzę z zakresu technologii tworzyw polimerowych, a w szczególności w zakresie:

 • podejmowania innowacyjnych działań związanych z projektowaniem wytwarzania, modyfikacji i przetwórstwa tworzyw polimerowych, w tym w nanokompozytów i kompozytów oraz blend polimerowych,
 • poznania zaawansowanych metod badania struktury polimerów,
 • stosowania polimerów w nowoczesnych dziedzinach techniki wraz z wykorzystaniem programów symulacji komputerowej,
 • poznania metodyki prowadzenia prac badawczych z wykorzystaniem materiałów polimerowych.

Zakres studiów

Studia pozwolą uzyskać wiedzę z zakresu:

 • technologii monomerów,
 • chemii i technologii polimerów,
 • chemii fizycznej polimerów,
 • modyfikacji tworzyw polimerowych,
 • metod badań polimerów i tworzyw polimerowych,
 • procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych i ich zastosowania,
 • recyklingu polimerów,
 • projektowania technologicznego,
 • terminologii angielskiej stosowanej w technologii tworzyw polimerowych.

Studia podyplomowe trwają przez dwa semestry. Obejmują w sumie 230 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i planu studiów znajdują się w materiałach do pobrania

Ramowy program studiów

Plan studiów

Ramowe treści kształcenia

Kompletne informacje dla poszczególnych modułów, uwzględniające: nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy zajęć, liczbę punktów ECTS, efekty kształcenia w formie tabeli odniesień do efektów kształcenia do efektów obszarowych, sposoby weryfikowania efektów kształcenia, treści kształcenia, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej są dostępne w systemie KRK.

Kadra dydaktyczna realizująca kształcenie

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu (w soboty i niedziele) w salach wykładowych i laboratoryjnych Politechniki Rzeszowskiej - bud. "H" przy Al. Powstańców Warszawy 6.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR)

Dokumenty wskazane w systemie SIR należy przesłać na adres :

Politechnika Rzeszowska
Wydział Chemiczny
Komisja Rekrutacyjna pok. 142 c
Al. Powstańców Warszawy 6,
35-959 Rzeszów
z dopiskiem: „Studia podyplomowe INŻYNIERIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH”

lub dostarczyć osobiście.


Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów w przypadku zbyt małej liczby potwierdzonych zgłoszeń od osób zainteresowanych.

 

Opłata za studia

Odpłatność za semestr wynosi 2000 zł i powinna zostać uiszczona przed rozpoczęciem zajęć na określonym semestrze. Cena jest stała w trakcie studiów.

Opłatę należy dokonywać na konto:
Bank PEKAO S.A., II Oddział w Rzeszowie nr 29124026141111000039586445
z dopiskiem: studia podyplomowe „Inżynieria materiałów polimerowych”

 

Zakończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zaplanowanych zajęciach dydaktycznych, zaliczenie wszystkich modułów i zdanie egzaminów przewidzianych harmonogramem studiów oraz wniesienie w określonym terminie wymaganej opłaty za studia.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej, zgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym z zakresu „Inżynieria materiałów polimerowych”.

Obsługa studiów

Kierownik studiów: 
prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy
tel. (017) 7432508
e-mail: molek@prz.edu.pl
bud. K pok. 69b

Sekretariat studiów:
mgr Elżbieta Gancarz
tel. (017) 865-13-75
fax. (017) 854-36-55
e-mail: egancarz@prz.edu.pl
bud. H pok. 102
Al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
Kontakt w godz.: 11.00 - 14.00