Strona: KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE Z CHEMII DLA NAUCZYCIELI / Wydział Chemiczny

KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE Z CHEMII DLA NAUCZYCIELI

nd8_3216web.jpg

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzają uzyskać przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – chemii.

Cel studiów

Przygotowanie merytoryczne obejmujące kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia obejmują także dydaktykę chemii i praktyki pozwalające na skonfrontowanie nabytej wiedzy chemicznej i z zakresu metodyki nauczania przedmiotu z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z metodyką eksperymentu szkolnego, technologii informatycznej oraz zastosowania nowoczesnych technik multimedialnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych uzyska wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej i fizycznej niezbędną w nauczaniu chemii w szkołach podstawowej i ponadpodstawowych oraz zapozna się z technologiami informacyjnymi wspomagającymi nauczanie przedmiotu. Zaznajomi się z bazą surowcową przemysłu chemicznego oraz z metodami wytwarzania najważniejszych chemikaliów oraz ich dalszym zagospodarowaniem, a także procesami przeciwdziałającymi zanieczyszczeniu środowiska naturalnego. Niezależnie od wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne z techniki pracy laboratoryjnej umożliwiające organizację zajęć doświadczalnych z chemii w szkole, a także z problemami konkursów i olimpiad chemicznych.

Plan i program studiów podyplomowych

Stopień studiów - studia podyplomowe

Forma studiów - studia niestacjonarne

Czas trwania: 3 semestry

Sumaryczna liczba godzin: 375 godz.

plan.png

Ramowe treści kształcenia

Kompletne informacje dla poszczególnych modułów, uwzględniające: nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy zajęć, liczbę punktów ECTS, efekty kształcenia w formie tabeli odniesień do efektów kształcenia do efektów obszarowych, sposoby weryfikowania efektów kształcenia, treści kształcenia, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej są dostępne w systemie KRK.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR) a wymagane dokumenty, wskazane w systemie SIR należy dostarczyć do sekretariatu:

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie

Wydział Chemiczny

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

  • podanie na ustalonym na Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia (dotyczy kandydatów, którym studia / kurs finansuje zakład pracy).

Warunki ukończenia studiów

  • Udział w zajęciach
  • Pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i zdanie egzaminów (zgodnie z programem studiów)
  • Wniesienie wymaganej opłaty za studia
  • Ostateczny wynik studiów ustalany jest jako średnia ważona ocen ze wszystkich modułów przewidzianych w programie studiów. Zaokrągleń średniej dokonuje się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie studiów podyplomowych.

Efekt studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej, wg wzoru ustalonego przez MNiSzW.

Wysokość opłat wnoszonych przez uczestników: 3000 zł/semestr

Opłata rekrutacyjna 85 zł

Obsługa studiów

Kierownik studiów: 
dr inż. Anna Kuźniar
tel. (017) 865-15-64    
e-mail: akuzniar@prz.edu.pl
bud. H pok. 136

Sekretariat studiów:
mgr Elżbieta Gancarz
tel. (017) 865-13-75
fax. (017) 854-36-55
e-mail: egancarz@prz.edu.pl
bud. H pok. 102
Al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
Kontakt w godz.: 11.00 - 14.00