Strona: Nowoczesne technologie i materiały stosowane w przetwórstwie tworzyw polimerowych / Wydział Chemiczny

Nowoczesne technologie i materiały stosowane w przetwórstwie tworzyw polimerowych

ORGANIZATOR STUDIÓW

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Chemiczny, Katedra Kompozytów Polimerowych

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z:

 • polimerami i ich metodami przetwórczymi stosowanymi obecnie w praktyce przemysłowej,
 • realizacją procesów przetwórstwa, szybkiego prototypowania, w ty druku 3D, oraz projektowaniem form wtryskowych,
 • nowoczesnymi technologiami ich przetwórstwa z wykorzystaniem najnowszych urządzeń jak i programów symulacyjnych, poprzez technologie szybkiego prototypowania,
 • współrzędnościowymi metodami pomiarowymi i skanowaniem 3D
 • zagadnieniami z zakresu systemów informatycznych zarządzania produkcją Industry 4.0 w przetwórstwie polimerów

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji procesów przetwórstwa, szybkiego prototypowania, w tym druku 3D oraz projektowania form wtryskowych. Zaznajomiony jest z metodami charakterystyki materiałów polimerowych, w tym metodami i celem ich modyfikacji, nowoczesnymi technologiami ich przetwórstwa z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i programów symulacyjnych, technologiami szybkiego prototypowania - znanymi w ostatnich latach jako metody otrzymywania krótkich serii w przetwórstwie materiałów polimerowych. Absolwent zostaje zapoznany ze współrzędnościowymi metodami pomiarowymi i skanowaniem 3D stosowanym coraz częściej w liniach technologicznych przetwórstwa tworzyw polimerowych. Zna również zagadnienia z zakresu systemów informatycznych zarządzania produkcją Industry 4.0 w przetwórstwie polimerów

PROGRAM STUDIÓW:

Nazwa przedmiotu

Wykład

Laboratoria
/Projekt

ECTS

SEMESTR PIERWSZY:

Materiały polimerowe stosowane w przetwórstwie tworzyw polimerowych

10

10/10

4

Zasady projektowania wyrobów z materiałów polimerowych

10

10

2

Technologie wytwarzania form wtryskowych

5

15

2

Współrzędnościowe metody pomiarowe i skanowanie 3D stosowane w przetwórstwie tworzyw polimerowych

5

15

2

Narzędzia technologiczne wytwarzane metodami druku 3D i Rapid Tooling

5

15/15

3

Eksploatacja maszyn przyrostowych i wyrobów wytwarzanych metodami szybkiego prototypowania

10

1

Ochrona własności intelektualnej

10

1

SEMESTR DRUGI:

Projektowanie i symulacja nowoczesnych procesów przetwórczych

5

15

2

Nowoczesne termoodporne materiały polimerowe i ich przetwórstwo

5

15

2

Nowoczesne kompozyty konstrukcyjne E

5

15/15

4

Metody zagospodarowania odpadów z materiałów polimerowych i ich kompozytów

5

15

2

Techniki regeneracji form wtryskowych

5

15

2

Podstawy systemów informatycznych zarządzania produkcją Industry 4.0 w przetwórstwie polimerów

10

1

Zarządzenie i inżynieria produkcji przetwórstwa tworzyw polimerowych

10

10/5

2

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Kompletne informacje dla poszczególnych modułów, uwzględniające: nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy zajęć, liczbę punktów ECTS, efekty kształcenia w formie tabeli odniesień do efektów kształcenia do efektów obszarowych, sposoby weryfikowania efektów kształcenia, treści kształcenia, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej są dostępne w systemie KRK.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR)

Wymagane dokumenty, wskazane w systemie SIR należy dostarczyć do 30 września 2022 r .do dziekanatu Wydziału Chemicznego (p. 102):
mgr Elżbieta Gancarz
tel. (+48 17) 865 13 75,
email: egancarz@prz.edu.pl

TERMIN NABORU

Studia podyplomowe rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Rozpoczęcie naboru – 20 czerwca 2022 r.
Zakończenie naboru - 30 września 2022 r.

ODPŁATNOŚĆ:

 • 3000zł/sem (min. 15 zgłoszeń aby móc uruchomić kierunek)

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) – wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia podyplomowe i podpisana przez kandydata
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

EFEKT STUDIÓW

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej wg wzoru ustalonego przez MNiSW

WYKŁADOWCY:

 • doświadczeni praktycy z zakresu przetwórstwa, symulacji przetwórczych oraz Industry 4.0
 • naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej

Koordynator studiów podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy
tel. 17 7432508
email: molek@prz.edu.pl

zdjecie_prof_oleksy.jpg