REKRUTACJA

Informacje ogólne o rekrutacji 2020/2021

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia znajdują się na stronie:

https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2020-2021

BIOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Biotechnologia pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, biologia lub chemia albo fizyka i astronomia/fizyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Stosowane wagi / Poziom
podstawowy rozszerzony
Biotechnologia

1. matematyka

2. biologia lub chemia albo
     fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 2

x 2

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne 

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Inżynieria chemiczna  i procesowa pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka,  chemia lub  fizyka i astronomia/fizyka albo informatyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Stosowane wagi / Poziom
podstawowy rozszerzony
Inżynieria chemiczna
i procesowa

1. matematyka

2. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka
    lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

 

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne 

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Inżynieria chemiczna  i procesowa pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka,  chemia lub  fizyka i astronomia/fizyka lub biologia lub informatyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Stosowane wagi / Poziom
podstawowy rozszerzony
Inżynieria chemiczna
i procesowa

1. matematyka

2. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka
    lub biologia lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Technologia chemiczna pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyka, chemia lub fizyka i astronomia/fizyka albo biologia lub informatyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Stosowane wagi / Poziom
podstawowy rozszerzony
Technologia chemiczna

1. matematyka

2. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka
    albo biologia lub informatyka

x 1

x 1

x 2

x 2


BIOTECHNOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki:

  1. biotechnologia;
  2. technologia chemiczna

następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę:  średnia ważona ocen końcowych modułów zajęć objętych programem studiów, łącznie z oceną z modułu „praca dyplomowa” (S); oraz wynik egzaminu kompetencyjnego (E) sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

Przystąpienie do egzaminu kompetencyjnego jest nieobowiązkowe, z uwzględnieniem: 
Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu kompetencyjnego otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E = 0.
Kandydat będący absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do egzaminu weryfikującego efekty kształcenia na danym kierunku studiów, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów, jest zwolniony z udziału w egzaminie kompetencyjnym, a uzyskany przez niego wynik z egzaminu weryfikującego efekty kształcenia jest brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zakres egzaminu kompetencyjnego, obejmuje zestaw zagadnień sprawdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

W przypadku kierunków prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej, na których egzamin weryfikujący efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia odbywa się w formie pisemnej, zakres, treść i forma egzaminu kompetencyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu weryfikującego efekty kształcenia na danym kierunku studiów, z zastrzeżeniem * .

Kierunki studiów: technologia chemiczna oraz inżynieria chemiczna i procesowa są kierunkami pokrewnymi i pozytywny wynik egzaminu kompetencyjnego sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów na jednym z tych kierunków upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na kierunek technologia chemiczna.

Kandydat, który ukończył kierunek studiów pierwszego stopnia inny od tego, na który ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia może zostać zobowiązany do realizacji zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. Zakres, sposób i termin realizacji tych zajęć określi dziekan Wydziału w odrębnej decyzji.

 * Na podstawie wyniku egzaminu kompetencyjnego, odbytego w danym roku akademickim, kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia w tym samym lub następnym roku akademickim.

Pisemny egzamin kompetencyjny zawiera 30 pytań i jest testem jednokrotnego wyboru. Test jest oceniany w skali od 0 do 30 pkt.

Przy ustalaniu wyniku egzaminu kompetencyjnego stosuje się następującą skalę:

a) liczba uzyskanych punktów 15 - 17 odpowiada ocenie dst (3,0);
b) liczba uzyskanych punktów 18 - 20 odpowiada ocenie +dst (3,5);
c) liczba uzyskanych punktów 21 - 23 odpowiada ocenie db (4,0);
d) liczba uzyskanych punktów 24 - 26 odpowiada ocenie +db (4,5);
e) liczba uzyskanych punktów 27 - 30 odpowiada ocenie bdb (5,0).


W przypadku uzyskania z egzaminu kompetencyjnego oceny negatywnej, kandydat otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E = 0, z uwzględnieniem ust. 6.

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczący egzaminu kompetencyjnego dla danego kierunku studiów zostanie podany do wiadomości kandydatów co najmniej na trzy miesiące przed terminem rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Terminy przeprowadzenia egzaminu kompetencyjnego ustala dziekan Wydziału i podaje do wiadomości kandydatów na stronie internetowej Wydziału, co najmniej na jeden miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu kompetencyjnego.

W przypadku negatywnej oceny z egzaminu kompetencyjnego, kandydat może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli występują jeszcze ustalone zgodnie z ust. 5 terminy.

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji R, obliczony według wzoru:

R = S* 2 + E* 1,5,

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
S – średnia ważona ocen końcowych modułów zajęć objętych programem studiów pierwszego stopnia łącznie z oceną z modułu „praca dyplomowa”;
E – ocena z egzaminu kompetencyjnego.

Średnia ważona ocen końcowych modułów zajęć objętych programem studiów (S) jest przeliczna na punkty przez odpowiednią wagę ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:

a) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 – waga 1,0:
b) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga 5/5,5;
c) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 – waga 5/6.

Informacje ogólne o rekrutacji 2019/2020

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia znajdują się na stronie:

https://w.prz.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2019-2020

BIOGOSPODARKA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne 

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Biogospodarka pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia lub chemia lub geografia albo, fizyka i astronomia/fizyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Stosowane wagi / Poziom
podstawowy rozszerzony
Biogospodarka

1.  język polski

2.  język obcy nowożytny

3.  matematyka

4. biologia lub chemia lub geografia albo
     fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2


BIOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Biotechnologia pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, biologia lub chemia albo fizyka i astronomia/fizyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Stosowane wagi / Poziom
podstawowy rozszerzony
Biotechnologia

1.  język polski

2.  język obcy nowożytny

3.  matematyka

4. biologia lub chemia albo
     fizyka i astronomia/fizyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2


INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne 

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Inżynieria chemiczna  i procesowa pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:  język polski, język obcy nowożytny, matematyka,  chemia lub  fizyka i astronomia/fizyka albo informatyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Stosowane wagi / Poziom
podstawowy rozszerzony
Inżynieria chemiczna
i procesowa

1.  język polski

2.  język obcy nowożytny

3.  matematyka

4. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka
    albo informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2


TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Technologia chemiczna pod uwagę będą brane wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:  język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia lub fizyka i astronomia/fizyka albo biologia lub informatyka. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi, ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego zgodnie z poniższą tabelką:

Kierunek studiów Wykaz przedmiotów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym
Stosowane wagi / Poziom
podstawowy rozszerzony
Technologia chemiczna

1.  język polski

2.  język obcy nowożytny

3.  matematyka

4. chemia lub fizyka i astronomia/fizyka
    albo biologia lub informatyka

x 1

x 1

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 1,3

x 2

x 2


BIOTECHNOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie), profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne

Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki:

  1. biotechnologia;
  2. technologia chemiczna

następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę:  średnia ważona ocen końcowych modułów zajęć objętych programem studiów, łącznie z oceną z modułu „praca dyplomowa” (S); oraz wynik egzaminu kompetencyjnego (E) sprawdzającego posiadane przez kandydata kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

Przystąpienie do egzaminu kompetencyjnego jest nieobowiązkowe, z uwzględnieniem: 
Kandydat, który nie przystąpi do egzaminu kompetencyjnego otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E = 0.
Kandydat będący absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, który na studiach pierwszego stopnia przystąpił do egzaminu weryfikującego efekty kształcenia na danym kierunku studiów, ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku studiów, jest zwolniony z udziału w egzaminie kompetencyjnym, a uzyskany przez niego wynik z egzaminu weryfikującego efekty kształcenia jest brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zakres egzaminu kompetencyjnego, obejmuje zestaw zagadnień sprawdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

W przypadku kierunków prowadzonych na Politechnice Rzeszowskiej, na których egzamin weryfikujący efekty kształcenia na studiach pierwszego stopnia odbywa się w formie pisemnej, zakres, treść i forma egzaminu kompetencyjnego muszą być identyczne z zakresem, treścią i formą egzaminu weryfikującego efekty kształcenia na danym kierunku studiów, z zastrzeżeniem * .

Kierunki studiów: technologia chemiczna oraz inżynieria chemiczna i procesowa są kierunkami pokrewnymi i pozytywny wynik egzaminu kompetencyjnego sprawdzającego kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów na jednym z tych kierunków upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na kierunek technologia chemiczna.

Kandydat, który ukończył kierunek studiów pierwszego stopnia inny od tego, na który ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia może zostać zobowiązany do realizacji zajęć nieobjętych planem studiów, uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. Zakres, sposób i termin realizacji tych zajęć określi dziekan Wydziału w odrębnej decyzji.

 * Na podstawie wyniku egzaminu kompetencyjnego, odbytego w danym roku akademickim, kandydat może się ubiegać o przyjęcie na studia drugiego stopnia w tym samym lub następnym roku akademickim.

Pisemny egzamin kompetencyjny zawiera 30 pytań i jest testem jednokrotnego wyboru. Test jest oceniany w skali od 0 do 30 pkt.

Przy ustalaniu wyniku egzaminu kompetencyjnego stosuje się następującą skalę:

a) liczba uzyskanych punktów 15 - 17 odpowiada ocenie dst (3,0);
b) liczba uzyskanych punktów 18 - 20 odpowiada ocenie +dst (3,5);
c) liczba uzyskanych punktów 21 - 23 odpowiada ocenie db (4,0);
d) liczba uzyskanych punktów 24 - 26 odpowiada ocenie +db (4,5);
e) liczba uzyskanych punktów 27 - 30 odpowiada ocenie bdb (5,0).


W przypadku uzyskania z egzaminu kompetencyjnego oceny negatywnej, kandydat otrzymuje w postępowaniu rekrutacyjnym z tego egzaminu ocenę E = 0, z uwzględnieniem ust. 6.

Szczegółowy zakres zagadnień dotyczący egzaminu kompetencyjnego dla danego kierunku studiów zostanie podany do wiadomości kandydatów co najmniej na trzy miesiące przed terminem rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Terminy przeprowadzenia egzaminu kompetencyjnego ustala dziekan Wydziału i podaje do wiadomości kandydatów na stronie internetowej Wydziału, co najmniej na jeden miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu kompetencyjnego.

W przypadku negatywnej oceny z egzaminu kompetencyjnego, kandydat może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeżeli występują jeszcze ustalone zgodnie z ust. 5 terminy.

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji R, obliczony według wzoru:

R = S* 2 + E* 1,5,

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
S – średnia ważona ocen końcowych modułów zajęć objętych programem studiów pierwszego stopnia łącznie z oceną z modułu „praca dyplomowa”;
E – ocena z egzaminu kompetencyjnego.

Średnia ważona ocen końcowych modułów zajęć objętych programem studiów (S) jest przeliczna na punkty przez odpowiednią wagę ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej, według poniższego zestawienia:

a) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 – waga 1,0:
b) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga 5/5,5;
c) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 – waga 5/6.