Obrony zdalne

Organizacja obron zdalnych

  1. Po wykonaniu i zredagowaniu pracy i jej akceptacji przez promotora dyplomant wprowadza wersję elektroniczną pracy (w formatach doc i pdf) do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.prz.edu.pl/.
  2. Opiekun pracy, w celu weryfikacji oryginalności i samodzielności jej wykonania, poddaje tekst pracy dostępny w systemie APD procedurze sprawdzającej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Opiekun pracy na podstawie raportu z badania antyplagiatowego podejmuje decyzję o zaakceptowaniu pracy lub o konieczności jej poprawy. W przypadku akceptacji pracy, podpisany przez promotora wydruk raportu ogólnego z uzyskanymi wskaźnikami podobieństwa należy przesłać w formie pliku zawierającego skan lub zdjęcie na adres obronyzdalnewch@prz.edu.pl.
  3. Promotor i recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD formularza oceny stanowiącej recenzję pracy. Recenzje sporządzone w systemie teleinformatycznym umożliwiającym uwierzytelnienie pracownika nie wymagają opatrywania ich podpisami.
  4. Po uzyskaniu przez pracę statusu „Gotowy do obrony” w APD dyplomant przesyła na adres obronyzdalnewch@prz.edu.pl z adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej (stud.prz.edu.pl) w temacie wiadomości wpisując IMIĘ i NAZWISKO, KIERUNEK STUDIÓW  jako załączniki komplet podpisanych odręcznie dokumentów w formie skanu lub fotografii:

            60 zł (oryginał i dwa odpisy w języku polskim z suplementami) lub
           100 zł (oryginał, jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym z suplementami)

  1. Dyplomant jest zobowiązany do śledzenia statusu elektronicznej karty obiegowej na stronie USOSWeb https://usos.prz.edu.pl/ (Zakładka: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI"). Na trzy dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej status karty obiegowej powinien być „Aktywna (wypełniona)”.
  2. Organizacja zdalnego egzaminu dyplomowego jest szczegółowo opisana w dokumentach umieszczonych poniżej:
  1. Po złożeniu egzaminu dyplomowego uczelnia może wystawić zaświadczenie o ukończeniu studiów, przy czym należy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek.
  2. Informacja o możliwości odbioru dyplomu ukończenia studiów zostanie umieszczona w systemie USOSweb.

W celu osobistego odbioru dyplomu ukończenia studiów należy umówić się z pracownikiem Dziekanatu na konkretny termin w godzinach pracy Dziekanatu.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek absolwenta, dyplom ukończenia studiów może być wydany  osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi być potwierdzone przez notariusza) lub wysłany za pośrednictwem Pocztex-u na adres wskazany przez absolwenta. Koszt wysłania dyplomu, zgodny z cennikiem Pocztex-u, ponosi absolwent.