Procedura złożenia pracy dyplomowej

  1. Po wykonaniu i zredagowaniu pracy, dyplomant wprowadza jej wersję elektroniczną (w formatach doc i pdf) do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.prz.edu.pl/.
  2. Opiekun pracy, w celu weryfikacji oryginalności i samodzielności jej wykonania, poddaje tekst pracy dostępny w systemie APD procedurze sprawdzającej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) (3).
  3. Opiekun pracy na podstawie raportu z badania antyplagiatowego podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony lub o konieczności poprawy pracy. Wydruk ogólnego raportu z badania antyplagiatowego wraz z opinią opiekuna pracy (załącznik nr 2 z Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia) (4) student przekazuje do właściwego dziekanatu wraz z wydrukowanym egzemplarzem pracy dyplomowej i kompletem dokumentów (5).
  4. Opiekun pracy przekazuje w formie elektronicznej na adres chemia@prz.edu.pl propozycję dwóch recenzentów.
  5. Opiekun pracy, po uzyskaniu informacji, że recenzja pracy została dokonana (automatyczna wiadomość e-mail) zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury „Ostateczne zatwierdzenie pracy” w systemie APD. Praca uzyskuje status „Praca gotowa do obrony”
  6. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w roku planowego ukończenia studiów nie później niż do końca sesji poprawkowej danego semestru.
  7. Dziekan, na pisemny wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej zgodnie z §49 Regulaminu Studiów.