Procedura złożenia pracy dyplomowej

  1. Po wykonaniu i zredagowaniu pracy, dyplomant wprowadza jej wersję elektroniczną (w formatach doc i pdf) do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.prz.edu.pl/.
  2. Opiekun pracy, w celu weryfikacji oryginalności i samodzielności jej wykonania, poddaje tekst pracy dostępny w systemie APD procedurze sprawdzającej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) (3). W przypadku, gdy zachodzi obawa przypisania sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu dziekan, na wniosek opiekuna pracy, kieruje zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy.
  3. Opiekun pracy na podstawie raportu z badania antyplagiatowego podejmuje decyzję o zaakceptowaniu pracy lub o konieczności jej poprawy. Wydruk ogólnego raportu z badania antyplagiatowego wraz z opinią opiekuna pracy (załącznik nr 2 z Wydziałowej Księgi Jakości Kształcenia) (4) student przekazuje do właściwego dziekanatu wraz z wydrukowanym egzemplarzem pracy dyplomowej i kompletem dokumentów (5).
  4. Opiekun pracy przekazuje w formie elektronicznej na adres chemia@prz.edu.pl propozycję dwóch recenzentów.
  5. Opiekun pracy, po uzyskaniu informacji, że recenzja pracy została dokonana (automatyczna wiadomość e-mail) zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury „Ostateczne zatwierdzenie pracy” w systemie APD. Praca uzyskuje status „Praca gotowa do obrony”
  6. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w roku planowego ukończenia studiów nie później niż do końca sesji poprawkowej danego semestru. Szczegółowy terminarz obowiązujący w danym semestrze określa dziekan i przekazuje do wiadomości studentów drogą elektroniczną nie później niż 30 dni przed zakończeniem semestru.
  7. Dziekan, na pisemny wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej zgodnie z §49 Regulaminu Studiów.