Wybór tematów prac dyplomowych

Zasady wyboru tematów prac dyplomowych

  1. Wybór tematu pracy dyplomowej dokonywany jest zgodnie z Uchwałą Nr 3/2015 Rady Wydziału Chemicznego PRz z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wyboru tematów prac dyplomowych.
  2. Tematy prac dyplomowych zgłaszane są przez uprawnionych pracowników Wydziału oraz współpracujące instytucje i zakłady przemysłowe (na pisemny wniosek studenta, Dziekan może udzielić zgody na realizację tematu pracy dyplomowej poza Uczelnią).
  3. Temat pracy dyplomowej jest ustalony nie później niż rok przed terminem ukończenia studiów.
  4. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego, spełniającego kryteria zatwierdzone przez Radę Wydziału.