Strona: Wybór tematów prac dyplomowych / Wydział Chemiczny

Wybór tematów prac dyplomowych

Zasady wyboru tematów prac dyplomowych

  1. Wybór tematu pracy dyplomowej dokonywany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dziekana Wydziału Chemicznego PRz z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wyboru tematów prac dyplomowych.
  2. Tematy prac dyplomowych zgłaszane są przez uprawnionych pracowników Wydziału oraz współpracujące instytucje i zakłady przemysłowe (na pisemny wniosek studenta, Dziekan może udzielić zgody na realizację tematu pracy dyplomowej poza Uczelnią).
  3. Temat pracy dyplomowej jest ustalony nie później niż 9 miesięcy przed planowanym terminem ukończenia studiów.
  4. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego, spełniającego kryteria zatwierdzone przez Radę Wydziału.