Wytyczne dotyczące obrony pracy dyplomowej

1. Sposób przeprowadzania egzaminu dyplomowego zatwierdzony przez Radę Wydziału Chemicznego PRz (Uchwała Nr 37/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.):

a) obrona pracy dyplomowej odbywa się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego w składzie: przewodniczący, opiekun pracy, recenzent, sekretarz.

b) ocena z weryfikacji efektów kształcenia jest ostateczną oceną z pisemnego egzaminu sprawdzającego.

c) ocena z obrony pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych za autoreferat oraz ocen wystawionych przez opiekuna i recenzenta. Pytania opiekuna i recenzenta powinny być związane z wykonaną pracą dyplomową.

2. Egzaminy dyplomowe odbywają się w ciągu całego roku akademickiego. Planowane terminy będą publikowane na stronie internetowej Wydziału.

3. Podczas wygłaszania autoreferatu (nie dłużej niż 10 minut) w trakcie obrony pracy dyplomowej do dyspozycji dyplomanta pozostaje rzutnik multimedialny wraz z komputerem. Prezentację autoreferatu w pliku pdf należy przesłać drogą elektroniczną najpóźniej w przeddzień obrony na adres prezentacjewch@prz.edu.pl .

4. Student studiów II stopnia jest zobowiązany do zwrotu legitymacji studenckiej w dniu obrony.

5. Po obronie pracy dyplomowej absolwent może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu studiów.

6. Wydanie dyplomu wraz suplementem: 

60 zł (oryginał i dwa odpisy w języku polskim z suplementami) lub
100 zł (oryginał, jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym z suplementami)

Na pisemny wniosek absolwenta uczelnia może wydać dodatkowy odpis dyplomu lub/i suplementu w tłumaczeniu na język obcy. Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu, suplementu opłata wynosi 20 zł/egzemplarz.

7. Dyplom ukończenia studiów wydaje się do 1 miesiąca od daty obrony pod warunkiem rozliczenia się z Uczelnią (zwrot karty obiegowej).