Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

1. Tekst pracy dyplomowej należy redagować z uwzględnieniem dwustronnego zapisu papieru, czcionka Times New Roman 12 pkt; odstęp 1,5; marginesy 2 cm. Tytuł pracy dyplomowej musi być zgodny z kartą pracy dyplomowej.

2. Wydruk wersji archiwalnej pracy dyplomowej powinien być dwustronny; dwie strony na arkusz, oprawa wzdłuż długiej krawędzi. Na końcu egzemplarza pracy należy dołączyć:

3. Napisy na stronie tytułowej pracy należy rozmieścić tak, aby w okienku okładki pracy widoczny był tytuł pracy oraz imię i nazwisko dyplomanta (oraz tytuł zawodowy w przypadku studentów studiów II stopnia).

4. Wzór okładki pracy dyplomowej ma być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Politechniki Rzeszowskiej (okładka do odebrania w Dziekanacie)