Zakład Kompozytów Polimerowych

Pracownicy Zakładu

Nauczyciele akademiccy:

  • dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz - kierownik Zakładu
  • dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz
  • dr inż. Justyna Czech-Polak
  • dr inż. Rafał Oliwa

Pracownicy inżynieryjno-techniczny:

  • mgr inż. Tomasz Gołąb

Projekty

image295.png

image2931.png

Numer umowy: POIR.04.01.01-00-0002/16-00

1. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" POIR 2014-2020, Wspólne przedsięwzięcie SYNChem (konkurs 1 /4.1.1/2016 SYNChem)

Konsorcjum realizujące projekt: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny (Lider), Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny (Konsorcjant)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk

Wartość projektu: 3 677 784 PLN

Współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: 1 838 892 PLN

Cele i planowane efekty projektu:

W ramach projektu zostanie opracowana metoda wytwarzania czterech typów produktów umożliwiających klejenie różnych klas materiałów (metale, szkła, niektóre typy tworzyw sztucznych). Podstawowymi składnikami tego systemu będą kleje i uszczelniacze poliuretanowe utwardzające się wilgocią z powietrza. W celu uzyskania spoin o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej odporności na czynniki atmosferyczne do wytwarzania prepolimerów uretanowych zostanie wykorzystany nowy typ oligomeroli zawierających w swej strukturze grupy węglanowe oraz alifatyczno-aromatyczne grupy estrowe. Źródłem grup estrowych będzie odpadowy poli(tereftalanu etylenu). Dalsze badania zmierzać będą do zmiany mechanizmu utwardzania prepolimerów, tak aby wyeliminować reakcje hydrolizy grup izocyjanianowych, w wyniku której wydziela się dwutlenek węgla powodujący spienianie spoin. Jedno z rozwiązań polegać będzie na wprowadzeniu do struktury prepolimerów grup silanolowych, które pod wpływem wilgoci ulegać będą hydrolizie i kondensacji tworząc sieci polimerowe. Tego typu materiały będą również wykorzystywane jako podkłady zdolne do chemicznego wiązania z niektórymi klejonymi materiałami. Drugie rozwiązanie, wykorzystywane głównie do otrzymywania uszczelniaczy, zakłada użycie reaktywnych rozpuszczalników, które w reakcjach z wilgocią będą generować grupy funkcyjne reagujące z grupami izocyjanianowymi prepolimerów bez wydzielania CO2. Dla zapewnienia odpowiednich właściwości reologicznych i poprawy odporności chemicznej oraz innych parametrów użytkowych prepolimery uretanowe będą dodatkowo modyfikowane napełniaczami, pigmentami, surfaktantami i stabilizatorami UV.