Strona: Inżynieria farmaceutyczna / Wydział Chemiczny

Inżynieria farmaceutyczna

nd8_3123web.jpg

Program studiów obejmuje kształcenie poszerzone w zakresie wybranych aspektów inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych m.in. dotyczących złożonych form produktów farmaceutycznych, systemów kontrolowanego dostarczania leków, specjalistycznej aparatury stosowanej w przemyśle farmaceutycznym a także statystycznej kontroli procesów, zasad walidacji w przemyśle farmaceutycznym oraz analizy i oceny zagrożeń w procesie produkcji leków
Program studiów daje dodatkowo możliwość zindywidualizowania ścieżki kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami studenta, poprzez wybór bloków tematycznych (specjalności) spośród oferowanych: Inżynieria produkcji leków, Rozwój leków.

Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria farmaceutyczna posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii wytwarzania produktów farmaceutycznych, z uwzględnieniem doboru, projektowania i optymalizacji specjalistycznych urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Zna zasady kwalifikacji i walidacji operacji, procesów produkcyjnych i metod testowych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Identyfikuje zagrożenia związane ze specyfiką produkcji farmaceutycznej a także reaguje w przypadku ich pojawienia się. Dokonuje analizy sposobu funkcjonowania, ocenia istniejące rozwiązania techniczne, wskazuje możliwości rozwoju technologii, zna zasady komercjalizacji i transferu technologii z uwzględnieniem ochrony prawnej innowacyjnych rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań prawnych i regulacyjnych charakterystycznych dla przemysłu farmaceutycznego, w tym w zakresie prowadzenia i dokumentowania badań klinicznych produktów leczniczych. Zna i stosuje zaawansowane metody, techniki i narzędzia przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku, w szczególności do charakteryzowania substancji aktywnych farmakologicznie i produktów farmaceutycznych, modelowania i projektowania nowoczesnych produktów leczniczych i procesów ich produkcji. Potrafi planować i prowadzić badania oraz interpretować uzyskane wyniki, umie korzystać z literatury fachowej i baz danych.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i branżach pokrewnych np. chemicznej, biotechnologicznej, pracując jako technolog odpowiedzialny za planowanie, organizację i prowadzenie procesów produkcyjnych, inżynier zajmujący się projektowaniem, wdrażaniem i testowaniem nowych rozwiązań technologicznych, specjalista w działach kontroli jakości, działach badań i rozwoju, laboratoriach pomiarowych i kontrolnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych zajmujących się opracowywaniem nowoczesnych produktów leczniczych dla ludzi, zwierząt oraz środków ochrony roślin, wdrażaniem i walidacją rozwiązań innowacyjnych a także udoskonalaniem technologii znanych.

Typowymi zajmowanymi stanowiskami są: inżynier procesu, inżynier produktu, technolog, inżynier ds. badań i rozwoju, specjalista ds. produkcji, specjalista ds. kontroli jakości, specjalista ds. badań laboratoryjnych, specjalista ds. walidacji.