Strona: Parametryczna ocena nauczycieli akademickich WCh / Wydział Chemiczny

Parametryczna ocena nauczycieli akademickich WCh

Zarządzenie nr 48/2013 Rektora PRz z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzenie nr 40/2015 Rektora PRz z 21 października 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu

Zarządzenie nr 34/2018 Rektora PRz z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzenie nr 67/2018 Rektora PRz z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządenie nr 94/2021 Rektora PPz z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich odbywającej się w 2021 r.

Zarządzenie nr 48/2013 i nr 40/2015

FORMULARZE OCENY (do pobrania):

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. hab., profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego - załącznik nr 1

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. - załącznik nr 2

Formularz oceny asystenta - załącznik nr 3

Formularz oceny starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora - załącznik nr 4

Zarządzenie nr 34/2018 i nr 67/2018

FORMULARZE OCENY (do pobrania):

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. hab., profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego - załącznik nr 1

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. - załącznik nr 2

Formularz oceny asystenta - załącznik nr 3

Formularz oceny starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora - załącznik nr 4

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. hab., profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego prorektora, dziekana, prodziekana, przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Oceny nauczycieli akademickich - załącznik nr 4a

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. sprawującego funkcję prodziekana - załącznik 4b

ZAŁĄCZNIK DO OCENY PARAMETRYCZNEJ

FAQ

  • Jeżeli opracowane przeze mnie zostały tylko ćwiczenia w ramach modułu kształcenia to czy mogę przyznać sobie 1 pkt?

Tak.

  • Czy mogę przyznać sobie 1 pkt. za fakt umieszczenia materiałów czy 1pkt. za każdy przedmiot oddzielnie?

Umieszczenie materiałów z każdej formy i przedmiotu punktowane jest osobno.

  • Czy punktacja dotyczy tylko materiałów opracowanych w okresie podlegającym ocenie?  

Tak, punktacja dotyczy tylko ocenianego okresu.

  • Ile punktów należy przypisać za rozdział w monografii konferencyjnej o objętości powyżej 4 stron, cytowanej co najmniej w jednej z baz - Journal Citation Report (JCR), Web of Science (WoS), European Reference lndex for Humanities (ERIH)?  

Zgodnie z wytycznymi przysługuje 5 pkt; fakt cytowania publikacji odnotowywany jest w innej pozycji arkusza.

  • Jeżeli dana publikacja była przeze mnie powtórnie recenzowana po poprawkach autorów, liczę ją jednokrotnie czy dwukrotnie?  

Dwukrotnie, pamiętając o konieczności udokumentowania podwójnej recenzji.

  • Ile punktów przysługuje za współautorstwo ustnego wystąpienia konferencyjnego, jeżeli wystąpienie prezentował inny współautor?

0,5 pkt, podobnie jak za poster konferencyjny. 

  • Jak udokumentować liczbę cytowań lub indeks Hirscha?

Np. załączając wydruk zrzutu ekranu z wybranej bazy danych. 

  • Jak punktować koordynację więcej niż jednego modułu?  

Po 1 pkt za każdy moduł.

  • Jak punktować publikacje dydaktyczne?

Dla każdej formy zajęć i każdego rodzaju materiałów osobno. 

  • Czy w pkt. dotyczącym kierowania lub udziału w projektach badawczych liczy się kwota projektu na rok czy koszt całego projektu?

Powinno uwzględniać się kwotę całego projektu. Dla każdego projektu przyznaje się punkty niezależnie od innych projektów.