Podstrona: Parametryczna ocena nauczycieli akademickich WCh / Wydział Chemiczny

Parametryczna ocena nauczycieli akademickich WCh

doc.png  Formularz oceny - asystent
doc.png  Formularz oceny - adiunkt

pdf.png  Formularz oceny - adiunkt, starszy wykładowca pełniący funkcję
doc.png  Formularz oceny - profesor
pdf.png  Formularz oceny - profesor pełniący funkcję
doc.png  Formularz oceny - starszy wykładowca
doc.png  Zasady punktacji parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Wydziału Chemicznego

FAQ

  • Jakie materiały dołączyć do arkusza oceny?

Każda forma aktywności za która oceniający wpisuje punkty powinna być udokumentowana w formie załącznika. Załącznikiem może być (jedna strona): kopia tytułowej strony publikacji, materiałów konferencyjnych, kopia pisma lub maila z podziękowaniem za recenzje, strona wniosku grantowego lub umowy itp. W przypadku trudności z udokumentowaniem danej formy aktywności np. odbycie stażu zagranicznego, udziału w konsorcjum lub w sieci badawczej dopuszczalne jest złożenie oświadczenia. Punkty za prace dyplomowe i praktyki dyplomowe należy udokumentować, podając imiona i nazwiska dyplomantów.

  • Jeżeli opracowane przeze mnie zostały tylko ćwiczenia w ramach modułu kształcenia to czy mogę przyznać sobie 1 pkt?

Tak.

  • Czy mogę przyznać sobie 1 pkt. za fakt umieszczenia materiałów czy 1pkt. za każdy przedmiot oddzielnie?

Umieszczenie materiałów z każdej formy i przedmiotu punktowane jest osobno.

  • Czy punktacja dotyczy tylko materiałów opracowanych w okresie podlegającym ocenie?  

Tak, punktacja dotyczy tylko ocenianego okresu.

  • Ile punktów należy przypisać za rozdział w monografii konferencyjnej o objętości powyżej 4 stron, cytowanej co najmniej w jednej z baz - Journal Citation Report (JCR), Web of Science (WoS), European Reference lndex for Humanities (ERIH)?  

Zgodnie z wytycznymi przysługuje 5 pkt; fakt cytowania publikacji odnotowywany jest w innej pozycji arkusza.

  • Jeżeli dana publikacja była przeze mnie powtórnie recenzowana po poprawkach autorów, liczę ją jednokrotnie czy dwukrotnie?  

Dwukrotnie, pamiętając o konieczności udokumentowania podwójnej recenzji.
Ile punktów przysługuje za współautorstwo ustnego wystąpienia konferencyjnego, jeżeli wystąpienie prezentował inny współautor? 0,5 pkt, podobnie jak za poster konferencyjny. 

  • Jak udokumentować liczbę cytowań lub indeks Hirscha?

Np. załączając wydruk zrzutu ekranu z wybranej bazy danych. 

  • Jak punktować koordynację więcej niż jednego modułu?  

Po 1 pkt za każdy moduł.

  • Jak punktować publikacje dydaktyczne?

Dla każdej formy zajęć i każdego rodzaju materiałów osobno. 

  • Czy w pkt. dotyczącym kierowania lub udziału w projektach badawczych liczy się kwota projektu na rok czy koszt całego projektu?

Powinno uwzględniać się kwotę całego projektu. Dla każdego projektu przyznaje się punkty niezależnie od innych projektów.