Strona: Egzamin dyplomowy / Wydział Chemiczny

Egzamin dyplomowy

Zgodnie z zapisami Regulaminu studiów egzamin dyplomowy obejmuje:
1) weryfikację efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów na danym kierunku, poziomie i profilu na zasadach określonych przez dziekana;
2) obronę pracy dyplomowej o ile program studiów przewiduje obowiązek jej złożenia (na Wydziale Chemicznym dotyczy jedynie studentów studiów II stopnia).