Strona: Inżynieria chemiczna i procesowa / Wydział Chemiczny

Inżynieria chemiczna i procesowa

nd8_3120web.jpg

Studia pierwszego stopnia ze specjalnościami:

 • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
 • Technologie wodorowe (NOWOŚĆ)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.


Inżynieria chemiczna i procesowa to jeden z czterech kluczowych działów techniki, obok budowy maszyn, budownictwa i elektrotechniki, zajmujący się procesami dotyczącymi przemian substancji i energii w skali przemysłowej w celu otrzymania produktów o pożądanych właściwościach, tak aby zmaksymalizować zysk i spełnić wymogi ochrony środowiska.

Absolwenci kierunku nabywają poszukiwane na rynku pracy, interdyscyplinarne wykształcenie techniczne w zakresie szeroko pojętej inżynierii procesów, przydatne dla inżynierów, technologów i projektantów nie tylko w przemyśle chemicznym, ale również farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, kosmetycznym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także w energetyce i ochronie środowiska oraz innych gałęziach przemysłu przetwórczego.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie nauk technicznych.

Najważniejsze umiejętności i wiedza zdobywane w trakcie studiów to:

 • umiejętność projektowania i nadzorowania procesów i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, biotechnologicznym, inżynierii środowiska, energetyce i innych gałęziach przemysłu przetwórczego,
 • umiejętność korzystania z programów do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD, a także oprogramowania do obliczeń inżynierskich i modelowania,
 • umiejętność opisu zjawisk stanowiących podstawę przebiegu procesów w skali przemysłowej, tj. zasad bilansowania masy, energii i pędu, opisu równowagi oraz kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, przenoszenia masy, pędu i energii),
 • wiedza na temat bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska prowadzenia procesów,
 • znajomość podstaw inżynierii produktu, technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych i ochrony środowiska,
 • umiejętność projektowania i wytwarzania nowoczesnych produktów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Student na trzecim roku studiów I stopnia może wybrać kształcenie na specjalnościach:

 1. Inżynieria produktu i procesów proekologicznych;
 2. Przetwórstwo tworzyw polimerowych,
 3. Technologie wodorowe (NOWOŚĆ).

 Absolwenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa stanowią poszukiwaną kadrę inżynierską i menadżerską prawie wszystkich gałęzi przemysłu przetwórczego, w tym m.in.: chemicznego, petrochemicznego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, biotechnologicznego, spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, energetycznego, maszynowego i metalurgicznego, związanego z produkcją aparatury dla ww. sektorów przemysłu, obróbką powierzchni i produkcji materiałów konstrukcyjnych specjalnego przeznaczenia, techniką cieplną i chłodniczą, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących instalacje oczyszczania wody, ścieków, gazów odlotowych i w wielu innych sektorach przemysłu, w biurach inżynierskich, pracowniach projektowych, laboratoriach badawczych zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu. Mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego.