Strona: Laboratorium zaawansowanych technik chromatografii cieczowej / Wydział Chemiczny

Laboratorium zaawansowanych technik chromatografii cieczowej

Zespół naukowy

 • prof. dr hab. inż. Dorota Antos

email: dorota.antos@prz.edu.pl

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski

email: kkaczmarski@prz.edu.pl

 • dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, prof. PRz 

email: wojciech.piatkowski@prz.edu.pl

 • dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz

email: ichwz@prz.edu.pl

 • dr inż. Roman Bochenek

email: rbochenek@prz.edu.pl

 • dr inż. Izabela Poplewska

email: ichip@prz.edu.pl

 • dr inż. Renata Muca 

email: kramarzr@prz.edu.pl 

 • dr inż. Wojciech Marek 

email: wojciech.marek@prz.edu.pl

 • dr inż. Marcin Chutkowski
        email: ichmch@prz.edu.pl

 • dr inż. Maksymilian Olbrycht
       email: m.olbrycht@prz.edu.pl 

 • mgr Justyna Kamińska, doktorantka
 • mgr inż. Michał Kołodziej, doktorant
 • mgr inż. Piotr Ziobrowski, doktorant
 • mgr inż. Krystian Baran, doktorant

Oferta usługowa

 • Szkolenia w zakresie teorii i praktyki chromatografii cieczowej:
  • podstawy teoretyczne chromatografii cieczowej,
  • obsługa i eksploatacja chromatografu,
  • zaawansowane techniki chromatograficzne takie jak chromatografia wykluczania jonowego (IEC), chromatografia w warunkach nadkrytycznych (SFC), chromatografia oddziaływań hydrofilowych (HILIC), itp.
  • wspomaganie komputerowe w doborze i optymalizacji układów chromatograficznych oraz przenoszeniu skali tej operacji z warunków analitycznych do warunków preparatywnych,
 • Realizacja zleceń badawczych z zakresu rozdzielania mieszanin:
  • rozdział wieloskładnikowych mieszanin białek z udziałem:
   • chromatografii preparatywnej,
   • ekstrakcji jednostopniowej w układzie wodnym dwufazowym ATP,
   • ekstrakcji wielostopniowej, 
   • ultrafiltracji.
  • rozdział racematów z udziałem chromatografii preparatywnej,
  • rozdział mieszanin związków organicznych z udziałem krystalizacji,
  • analizy chromatograficzne próbek wykonywane według metodyki dostarczonej przez Zleceniodawcę

Aparatura badawcza

 • Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy (UPLC) Ultimate 3000 firmy DIONEX (Detektory UV/VIS, diodowy (DAD), wyładowań koronowych (CAD)),
 • chromatograf cieczowy (HPLC) Primade firmy HITACHI,
 • chromatograf  cieczowy AKTA prime-plus z detektorami UV oraz konduktometrycznym (GE Healthcare Life Sciences, Szwecja),
 • układ SMB do chromatografii ciągłej białek. Stanowisko złożone z 6 zestawów chromatograficznych AKTA purifier, (GE Healthcare Life Sciences, Szwecja), pracujące na dowolnym układzie szeregowo-równoległym kolumn,
 • chromatograf cieczowy (HPLC) firmy MERCK, wyposażony w detektory UV oraz IR
 • odśrodkowy ekstraktor przeciwprądowy SPOT CPC (SCPC-100-B Armen Instrument, Francja),
 • zestaw do ultrafiltracji tangencjalnej MINIM II Firmy Pall, USA
 • zestaw do filtracji prostopadłej białek  HP4750 Stirred Cell Firmy Sterlitech, USA