Strona: Obrona pracy dyplomowej / Wydział Chemiczny

Obrona pracy dyplomowej

 1. Obrona pracy dyplomowej odbywa się przed Komisją Egzaminu Dyplomowego w składzie: przewodniczący, promotor pracy, recenzent. W skład komisji egzaminacyjnej dziekan może powołać dodatkowych członków komisji.
 2. Obrona pracy dyplomowej polega na przedstawieniu przez dyplomanta autoreferatu pracy dyplomowej (do 10 minut) oraz dyskusji nad pracą. Pytania promotora i recenzenta powinny być związane z wykonaną pracą dyplomową.
 3. Dyplomant przystępujący do obrony stacjonarnie jest zobowiązany do wcześniejszego przesłania prezentacji na adres prezentacjewch@prz.edu.pl (min. jeden dzień przed obroną). Prezentację należy przesłać w pliku pdf.
 4. Obrona pracy dyplomowej może być prowadzona w trybie zdalnym poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Organizację obrony realizowanej poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych reguluje Procedura zdalnego egzaminu dyplomowego.
 5. Obrona zdalna jest realizowana przez połączenie audio i wideo za pomocą serwera obron zdalnych. Student uzyskuje dostęp do serwera obron zdalnych korzystając z linku umieszczonego na stronie internetowej wydziału, natomiast członkowie komisji poprzez platformę krk.edu.pl.
  Szczegółowy sposób postępowania studenta i członków komisji są zawarte w Instrukcji obsługi obron zdalnych.
 6. Ocena z obrony pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną z ocen wystawionych za autoreferat oraz ocen wystawionych przez promotora pracy i recenzenta.
 7. Protokół z egzaminu dyplomowego sporządza się w formie elektronicznej. Protokół zatwierdza elektronicznie komisja egzaminacyjna. Wydruk protokołu podpisany przez dziekana przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.
 8. Dopuszcza się możliwość utajnienia pracy i jej obrony. Osoby uczestniczące w obronie utajnionej podpisują klauzulę poufności. W aktach studenta umieszczane są podpisane oświadczenia promotora pracy, recenzenta i pozostałych członków komisji egzaminu dyplomowego. Szczegółowy tok postępowania zawiera Zarządzenie nr 5/2017 Dziekana Wydziału Chemicznego PRz z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie procedury objęcia pracy dyplomowej zasadą poufności.
 9. Po złożeniu egzaminu dyplomowego uczelnia może wystawić zaświadczenie o ukończeniu studiów, przy czym należy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek.
 10. Dyplom ukończenia studiów wydaje się do 30 dni od dnia ukończenia studiów. Informacja o możliwości odbioru dyplomu ukończenia studiów zostaje umieszczona w systemie USOSweb.
 11. W celu osobistego odbioru dyplomu ukończenia studiów należy umówić spotkanie z pracownikiem dziekanatu, na konkretny termin w godzinach pracy dziekanatu.
 12. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek absolwenta, dyplom ukończenia studiów może być wydany osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi być potwierdzone przez notariusza) lub przesłany na adres wskazany przez absolwenta.