Strona: Historia Wydziału / Wydział Chemiczny

Historia Wydziału

Rys historyczny Wydziału Chemicznego PRz

Po II Wojnie Światowej kształcenie na poziomie wyższym na Podkarpaciu (Rzeszowszczyźnie) zapoczątkowało utworzenie w 1951 roku w Rzeszowie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, a w roku 1963 Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

W 1963 roku w WSI w Rzeszowie rozpoczęły działalność dwa Wydziały - Wydział Mechaniczny oraz Wydział Ogólnotechniczny. Na Wydziale Ogólnotechnicznym został powołany Zakład Fizyki i Chemii, którego kierownikiem został dr Marek Ryttel.

W 1964 roku na Wydziale Ogólnotechnicznym powołano Zakład Chemii, którego kierownikiem został dr Zbigniew Szufarski. Na studiach dziennych na Wydziale Ogólnotechnicznym Zakład Chemii prowadził wykłady i zajęcia laboratoryjne z chemii ogólnej oraz ćwiczenia i laboratorium z oczyszczania wód i ścieków na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Ponadto Zakład Chemii prowadził zajęcia w nowo utworzonych Punktach Konsultacyjnych
w Stalowej Woli i Przemyślu oraz konsultacje w Dębicy dla studentów Politechniki Telewizyjnej. W Zakładzie podjęto pierwsze prace naukowo-badawcze, które były związane
z przemysłem sodowym - badano rozpuszczalność gipsu i anhydrytu w wodnych roztworach chlorku amonowego.

W maju 1968 roku na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego na WSI
w Rzeszowie został utworzony Wydział Technologii Chemicznej i uzyskał on prawo prowadzenia studiów inżynierskich na kierunku Technologia chemiczna. Wydział rozpoczął pracę z dniem 1 września 1968 roku. Jednocześnie na Wydziale Technologii Chemicznej utworzono następujące Zespoły przedmiotowe:

 • chemii fizycznej,
 • chemii i technologii chemicznej nieorganicznej,
 • chemii i technologii chemicznej organicznej,

oraz Pracownie:

 • chemii fizycznej, chemii i technologii chemicznej nieorganicznej,
 • chemii i technologii chemicznej organicznej.

W momencie utworzenia Wydziału Technologii Chemicznej z Wydziału Ogólnotechnicznego przeniesiono także Zespół oraz Pracownię Chemii ogólnej i analitycznej, a z Wydziału Mechanicznego - Zespół oraz Pracownię Inżynierii i aparatury chemicznej Obowiązki Dziekana Wydziału Technologii Chemicznej pełnili kolejno:

 • dr Zbigniew Szufarski od września 1968 roku do sierpnia 1969 roku,
 • doc. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe od września 1969 roku do sierpnia 1972 roku,
 • doc. dr hab. inż. Włodzimierz Szlezyngier od września 1972 roku do lipca 1973 roku.

W grudniu 1971 roku nastąpiła przeprowadzka Wydziału Technologii Chemicznej do nowej siedziby Wydziału, wybudowanej przy ówczesnej ulicy W. Pstrowskiego 13 (obecny budynek H) z dużą pomocą finansową Kombinatu Siarkowego w Tarnobrzegu.

Od października 1972 roku Wydział Technologii Chemicznej uzyskał prawo prowadzenia studiów magisterskich na kierunku Chemia i technologia organiczna.

We wrześniu 1973 roku na mocy zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki, w sprawie struktury WSI w Rzeszowie, utworzono Instytut Technologii Chemicznej, pełniący funkcję Wydziału. Dotychczasowy Dziekan Wydziału, doc. dr hab. inż. Włodzimierz Szlezyngier, został pierwszym Dyrektorem Instytutu Technologii Chemicznej. Funkcję tę pełnił do końca maja 1974 roku. Od czerwca 1974 roku Dyrektorem Instytutu Technologii Chemicznej mianowany został doc. dr hab. inż. Mieczysław Kucharski, który funkcję tę sprawował do października 1981 roku.

W Instytucie Technologii Chemicznej powołano następujące Zakłady:

 • Zakład Chemii Ogólnej,
 • Zakład Chemii Nieorganicznej,
 • Zakład Chemii Organicznej,
 • Zakład Chemii Fizycznej,
 • Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej,
 • Zakład Technologii Chemicznej.

 

W marcu 1975 roku utworzono Zakład Tworzyw Sztucznych.

W październiku 1974 roku, rozporządzeniem Rady Ministrów powołana została Politechnika Rzeszowska imienia Ignacego Łukasiewicza.

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej został powołany w miejsce Instytutu Technologii Chemicznej na mocy zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w październiku 1981 roku.

Pierwszym Dziekanem Wydziału został doc. dr inż. Józef Respondek.

Następnie w latach 1983-1987 funkcję tę pełnił doc. dr hab. inż. Włodzimierz Szlezyngier.

W latach 1987-1993 Dziekanem był doc. dr hab. inż. Mieczysław Kucharski, a w latach 1993-1996 dr hab. inż. Henryk Galina, prof. PRz. W latach 1996-2002 Dziekanem Wydziału ponownie był dr hab. inż. Mieczysław Kucharski, prof. PRz. W kadencjach 2002 - 2005, 2005 - 2008, 2012-2016 funkcję tę pełnił prof. dr hab. inż. Henryk Galina. W latach 2008-2012 Dziekanem Wydziału był dr hab. inż. Ireneusz Opaliński, prof. PRz.

Na kadencję 2016-2020 Dziekanem Wydziału została wybrana prof. dr hab. inż. Dorota Antos. 


 

Poczet Dziekanów Wydziału Chemicznego PRz:

 img_0411_fot_marian_misiakiewicz_szufarski.jpg

Z. Szufarski

 img_0413_fot_marian_misiakiewicz_respondek.jpg

J. Respondek

 szlezyngier.jpg

W. Szlezyngier

 hippe.jpg

Z. S.Hippe

 kucharski.jpg

M. Kucharski

 galina.jpg

H. Galina

opalinski.jpg

I. Opaliński