Komisje i pełnomocnicy

Komisja Oceny Nauczycieli Akademickich (Osobowa)

 • prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS – przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Jan KALEMBKIEWICZ
 • prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK
 • dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 • dr hab. inż. Mariusz OLEKSY, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK
 • dr hab. inż. Mirosław TYRKA, prof. PRz
 • dr inż. Joanna WOJTURSKA

oraz dwóch przedstawicieli związków zawodowych z głosem doradczym:

 • przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

 • przedstawiciel ZNP


 

Komisja Opiniodawcza ds. dorobku naukowego i działalności statutowej

 • dr hab. inż. Mirosław TYRKA, prof. PRz – przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Jan KALEMBKIEWICZ
 • prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK
 • dr hab. inż. Agnieszka BUKOWSKA, prof. PRz 
 • dr hab. inż. Maciej HENECZKOWSKI, prof. PRz
 • dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz 
 • dr hab. inż. Wojciech ZAPAŁA, prof. PRz
 • dr inż. Paweł BŁONIARZ

 

Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ –przewodniczący komisji, Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w UKZJK
 • dr hab. inż. Mirosław SZUKIEWICZ, prof. PRz
 • dr Ewa CISZKOWICZ
 • dr inż. Anna KUŹNIAR
 • dr inż Agata BAJEK-BIL
 • dr inż. Rafał OLIWA
 • dr hab. Barbara PILCH-PITERA, prof. PRz
 • dr inż. Katarzyna RYDEL-CISZEK
 • przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, w tym członkowie Wydziałowej Rady Gospodarczej
 • przedstawiciel Samorządu studentów
 • przedstawiciel Samorządu doktorantów


 

Komisja ds. Planów i Programów Studiów (Dydaktyczna)

 • dr inż. Joanna WOJTURSKA – Prodziekan ds. Kształcenia, przewodniczący komisji
 • dr hab. inż. Mirosław TYRKA, prof. PRz – Prodziekan ds. Nauki
 • dr inż. Dorota GŁOWACZ - CZERWONKA – Prodziekan ds. Ogólnych
 • prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI
 • prof. dr hab. inż. Jan KALEMBKIEWICZ
 • prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK
 • dr hab. inż. Maciej HENECZKOWSKI, prof. PRz
 • dr inż. Roman BOCHENEK
 • dr inż. Dorota NARÓG
 • przedstawiciel Samorządu studentów–po 1 studencie poszczególnych kierunków studiów
 • przedstawiciel Samorządu doktorantów 

 

Pełnomocnicy Dziekana, koordynatorzy i przedstawiciele Wydziału Chemicznego

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

Dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ

 • Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

Dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ

 • Zespół ds. kontaktu z przemysłem:

Dr hab. inż. Maciej HENECZKOWSKI, dr inż. Rafał OLIWA, dr inż. Małgorzata WALCZAK

 • Zespół ds. Centrum Kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych POLYGENIUS:

Prof. dr hab. inż. Henryk GALINA – koordynator zespołu,
dr hab. inż. Maciej HENECZKOWSKI, prof. PRz, dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA dr inż. Jaromir LECHOWICZ, dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz, dr inż. Rafał OLIWA, dr inż. Joanna WOJTURSKA

 • Pełnomocnik Dziekana ds. koordynacji projektów:

Dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ, prof. PRz; dr hab. Barbara PILCH-PITERA, prof. PRz

 • Kierownik i Opiekun praktyk studenckich:

Dr inż. Paweł BŁONIARZ  

 • Pełnomocnik Dziekana ds. studentów niepełnosprawnych:

Dr inż. Izabela POPLEWSKA

 • Wydziałowy koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się 

dla kierunku technologia chemiczna:
Dr hab. inż. Tomasz RUMAN, prof. PRz

dla kierunku inżynieria chemiczna i procesowa:
Dr hab. inż. Wojciech ZAPAŁA, prof. PRz

 • Pełnomocnicy Dziekana ds. KRK:

Dr inż. Piotr SKITAŁ, dr inż. Elżbieta SITARZ-PALCZAK, dr Aleksandra BOCIAN, dr inż. Marcin CHUTKOWSKII

 • Pełnomocnik Dziekana ds. e-learningu:

Dr inż. Lucjan DOBROWOLSKI

 • Sekretarze Wydziałowej Komisji Egzaminów Dyplomowych:

Mgr inż. Justyna BUCZKOWICZ; mgr inż. MAŁGORZATA KOWAL, dr inż. Elżbieta PIENIĄŻEK

 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie:

Dr hab. inż. Łukasz BYCZYŃSKI, prof. PRz

 • Pełnomocnik Dziekana ds. gospodarki chemikaliami i utylizacji odpadów:

Mgr inż. Marek FURMAN – pełnomocnik, mgr inż. Lucyna GMITEREK – konsultant ds. chemicznych 

 • Zespół ds. BHP i P.Poż:

Dr inż. Andrzej ŁYSKOWSKI, dr inż. Lidia ZAPAŁA, dr inż. Magdalena ZARĘBA

 • Opiekun Koła Naukowego Studentów Chemii ESPRIT:

Prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI

 • Opiekun Naukowego Koła Biotechnologów INSERT:

Dr Łukasz URAM

 • Przedstawiciele Wydziału w Zespole Redakcyjnym Gazety Politechniki Rzeszowskiej:

Dr Janusz PUSZ; dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA, dr inż. Małgorzata WALCZAK 

 •  Przedstawiciel Wydziału w Radzie Użytkowników USK: 

 Mgr inż. Marcin JAROMIN

 • Administrator serwisu internetowego Wydziału Chemicznego:

 Mgr inż. Edyta GĄSIOR-ANTOS 

 • Zespół ds. rozkładu zajęć i lokali dydaktycznych

Mgr inż. Małgorzata KOWAL, mgr inż. Katarzyna BAZAN-STRAMA

 • Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianej Komisji ds. Lokali Dydaktycznych:

Mgr inż. Katarzyna BAZAN-STRAMA

 • Zespół ds. wniosków inwestycyjnych

Mgr inż. Lucyna GMITEREK, mgr inż. Małgorzata KOWAL, mgr inż. Monika MYTYCH, mgr inż. Beata SMUSZ

 • Koordynator Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. I. Łukasiewicza:

Dr Janusz PUSZ

 • Koordynator Podkarpackiego Gimnazjalnego Konkursu Chemicznego:

Dr inż. Anna KUŹNIAR

 • Zespół Dziekana do spraw współpracy ze szkołami średnimi:

Prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI, dr inż. Dorota NARÓG, dr inż. Bogdan PAPCIAK, dr Elżbieta WOŹNICKA, przedstawiciel Samorządu doktorantów, przedstawiciel Samorządu studentów

 • Pełnomocnik Dziekana ds. akredytacji laboratoriów badawczych

Dr hab. inż. Przemysław SANECKI, prof. PRz, dr inż. Lucjan DOBROWOLSKI

 • Zespół do spraw promocji Wydziału:

Dr inż. Paweł BŁONIARZ, mgr Katarzyna Lecka-Szlachta, mgr inż. Anna FLORCZAK, mgr inż. Karolina LEŚ, mgr inż. Monika MYTYCH

 • Pełnomocnik Dziekana do spraw promocji Wydziału i współpracy ze szkołami średnimi:

Mgr inż. Małgorzata SEMIK

 • Zespół do spraw promocji Wydziału:

Dr inż. Paweł BŁONIARZ, mgr inż. Katarzyna LECKA-SZLACHTA, mgr inż. Anna FLORCZAK, mgr inż. Karolina LEŚ, mgr inż. Monika MYTYCH


Komitet redakcyjny czasopisma CHEMICAL TECHNOLOGY & BIOTECHOLOGY:

Redaktor naczelny: dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz

Redaktorzy tematyczni (naukowi):

 • prof. dr hab. inż. Roman Petrus
 • dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz
 • prof. dr hab. Jaroslav Legath
 • dr hab. inż. Mirosław Tyrka, prof. PRz
 • dr hab. inż. Renata Lubczak, prof. PRz

Sekretarz redakcji: dr inż. Małgorzata Walczak

Redaktor statystyczny: dr hab. inż. Barbara Dębska

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:

 • dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz
 • dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka
 • dr inż. Marcin Chutkowski
 • mgr inż. Marcin Jaromin


Przedstawiciele Wydziału Chemicznego do prac w komisjach uczelnianych w kadencji 2016 – 2020

1. Komisja ds. Finansów i Mienia Uczelni:

 • prof. dr hab. inż. Dorota Antos,
 • dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka;

2. Komisja ds. Kształcenia:

 • dr hab. inż. Mirosław Tyrka, prof. PRz,
 • dr inż. Joanna Wojturska;

3. Komisja ds. Nauki, Rozwoju i Studiów Doktoranckich:

 • prof. dr hab. inż. Dorota Antos,
 • dr hab. inż. Mirosław Tyrka, prof. PRz;

4. Komisja ds. Nagród i Odznaczeń:

 • dr hab. inż. Renata Lubczak, prof. PRz,
 • dr hab. inż. Mirosław Tyrka, prof. PRz;

5. Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

a. w grupie profesorów zwyczajnych: prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak; 

b. w grupie profesorów nadzwyczajnych: dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, prof. PRz; 

c. w grupie pozostałych nauczycieli akademickich: dr Aleksandra Bocian. 

6. Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów: dr inż. Roman Bochenek

7. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów:  dr hab. inż. Łukasz Byczyńskiprof. PRz

8. Rada Biblioteczna: prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski