Strona: Komisje i koordynatorzy / Wydział Chemiczny

Komisje i koordynatorzy


Komisja osobowa

 • prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS – przewodniczący komisji
 • dr hab. inż. Łukasz BYCZYŃSKI, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ
 • dr hab. inż. Renata LUBCZAK, prof. PRz
 • dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mariusz OLEKSY
 • prof. dr hab. inż. Tomasz RUMAN
 • prof. dr hab. inż. Mirosław TYRKA

oraz dwóch przedstawicieli związków zawodowych z głosem doradczym:

 • przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • przedstawiciel ZNP


 Komisja Opiniodawcza ds. dorobku naukowego i działalności statutowej

 • dr hab. inż. Łukasz BYCZYŃSKI, prof. PRz – przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS
 • dr hab. inż. Agnieszka BUKOWSKA, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ
 • prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK         
 • dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mariusz OLEKSY
 • prof. dr hab. inż. Tomasz RUMAN
 • prof. dr hab. inż. Mirosław TYRKA


Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ - przewodniczący komisji, Wydziałowy koordynator ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w UKZJK
 • dr Ewa CISZKOWICZ
 • dr inż. Małgorzata KOSIŃSKA-PEZDA
 • dr hab. inż. Jarosław LECHOWICZ, prof. PRz
 • dr inż. Rafał OLIWA
 • dr Tomasz ROZWADOWSKI
 • dr inż. Katarzyna RYDEL-CISZEK
 • dr inż. Joanna WOJTURSKA, prof. PRz
 • przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, w tym członkowie Wydziałowej Rady Gospodarczej
 • przedstawiciel Samorządu studentów
 • przedstawiciel Samorządu doktorantów


Komisja ds. Planów i Programów Studiów (Dydaktyczna)

 • dr inż. Joanna WOJTURSKA, prof. PRz – przewodniczący komisji
 • dr inż. Roman BOCHENEK
 • dr hab. Aleksandra BOCIAN, prof. PRz
 • dr hab. inż. Agnieszka BUKOWSKA, prof. PRz
 • dr inż. Katarzyna BULANDA
 • dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ
 • prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ
 • prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • prof. dr hab. inż. Tomasz RUMAN
 • przedstawiciel Samorządu studentów–po 1 studencie poszczególnych kierunków studiów
 • przedstawiciel Samorządu doktorantów

Zespół zadaniowy ds. standardów kształcenia zdalnego

 • dr inż. Joanna WOJTURSKA, prof. PRz – przewodniczący zespołu
 • dr hab. Aleksandra BOCIAN, prof. PRz
 • dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ
 • dr inż. Lucjan DOBROWOLSKI
 • dr inż. Anna KUŹNIAR, prof. PRz

Zespół ds. promocji i kontaktu ze szkołami

 • dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA, prof. PRz - przewodniczący zespołu
 • mgr Małgorzata SEMIK - Wydziałowy koordynator ds. Promocji
 • dr inż. Paweł BŁONIARZ
 • mgr inż. Beata KRZYKOWSKA
 • mgr inż. Ewelina  KUCAJ
 • mgr inż. Monika MYTYCH
 • mgr inż. Marzena SZPIŁYK 
 • mgr Katarzyna LECKA-SZLACHTA - social media
 • dr inż. Karol HĘCLIK – reklama wizualna
 • dr inż. Grzegorz IWASZEK - serwis internetowy Wydziału Chemicznego
 • mgr inż. Anna NIECZAJ - przedstawiciel Samorządu Doktorantów -social media


Zespół ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

 • dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA, prof. PRz  - przewodniczący zespołu
 • dr inż. Rafał OLIWA
 • dr inż. Mateusz PRZYWARA

Zespół ds. BHP i Ochrony Ppoż.:

 • dr inż. DOROTA GŁOWACZ- CZERWONKA, prof. PRz - przewodniczący zespołu
 • dr inż. Magdalena SZELIGA
 • dr inż. Lidia ZAPAŁA
 • dr inż. Magdalena ZARĘBA

Zespół ds. rozkładu zajęć i lokali dydaktycznych:

 • mgr inż. Katarzyna BAZAN-STRAMA
 • mgr inż. Małgorzata KOWAL

Zespół Dziekana ds. gospodarki chemikaliami i utylizacji odpadów:

 • dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA, prof. PRz, - przewodniczący zespołu
 • mgr inż. Marek FURMAN – Wydziałowy koordynator
 • mgr inż. Lucyna GMITEREK – konsultant ds. chemicznych

Zespół ds. wniosków inwestycyjnych:

 • dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA, prof. PRz - przewodniczący zespołu-
 • mgr inż. Lucyna GMITEREK
 • mgr inż. Beata SMUSZ

Koordynatorzy Dziekana ds. KRK:

 • dr inż. Marcin CHUTKOWSKI
 • dr inż. Elżbieta SITARZ-PALCZAK
 • dr hab. inż. Piotr SKITAŁ, prof. PRz

Kierownik i Opiekun praktyk studenckich:

 • dr inż. Paweł BŁONIARZ

Opiekun Koła Naukowego Studentów Chemii ESPRIT:

 • prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI

Opiekun Koła Naukowego Biotechnologów INSERT:

 • dr hab. Łukasz URAM, prof. PRz

Opiekun Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej IPSUM:

 • prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ

Opiekun Koła Naukowego ,,PRzeTwórcy":

 • dr inż. Rafał Oliwa

Koordynator ds. potwierdzania efektów uczenia się:

 • dr hab. inż. Wojciech ZAPAŁA, prof. PRz

Koordynator ds. systemu USOS:

 • dr inż. Elżbieta Pieniążek

Koordynator Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. I. Łukasiewicza:

 • dr Janusz PUSZ

Koordynator konkursów chemicznych dla szkół podstawowych i średnich:

 • dr inż. Anna KUŹNIAR, prof. PRz

Sekretarze Komisji egzaminów dyplomowych:

 • dr inż. Elżbieta PIENIĄŻEK
 • mgr inż. Marzena SZPIŁYK

Przedstawiciele Wydziału w Zespole Redakcyjnym Gazety Politechniki Rzeszowskiej:

 • dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA, prof. PRz
 • dr Janusz PUSZ
 • dr inż. Joanna WOJTURSKA, prof. PRz

Przedstawiciel Wydziału w Radzie Użytkowników USK:

 • mgr inż. Marcin JAROMIN


Komitet redakcyjny czasopisma CHEMICAL TECHNOLOGY & BIOTECHOLOGY:

Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman

Redaktorzy techniczni (naukowi):

 • dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz
 • dr hab. inż. Renata Lubczak, prof. PRz
 • dr hab. inż. Piotr Skitał, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Tyrka
 • dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz

Sekretarz redakcji

Redaktor statystyczny: dr inż. Lucjan Dobrowolski

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:

 • dr inż. Marcin Chutkowski
 • dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, prof. PRz
 • mgr inż. Marcin Jaromin
 • dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz

Przedstawiciele Wydziału Chemicznego do prac w komisjach uczelnianych w kadencji 2020 – 2024

1. Komisja ds. strategii  Uczelni:

 • dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman

2. Komisja ds. Kształcenia:

 • dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz
 • dr inż. Joanna Wojturska, prof. PRz

3. Komisja ds. Nagród i Odznaczeń:

 • dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz
 • dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, prof. PRz

4. Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich:

a. w grupie profesorów: prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak

b. w grupie profesorów uczelni: dr hab. Aleksandra Bocian, prof. PRz. 

c. w grupie pozostałych nauczycieli akademickich: dr inż. Marcin Chutkowski

5. Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów: dr inż. Roman Bochenek

6. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów:  prof. dr hab. inż. Mirosław Tyrka