Strona: Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PRz / Wydział Chemiczny

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów PRz

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Rektora Politechniki Rzeszowskiej nr 68/2021 i ma na celu uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem kształcenia; uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia z punktu widzenia potrzeb i wymagań obecnego rynku pracy; weryfikację zakładanych efektów kształcenia.
Zachęcamy wszystkich absolwentów do wyrażenia swojej opinii. Aby wziąć udział w badaniu ankietowym należy wypełnić deklarację.