Strona: Technologia chemiczna / Wydział Chemiczny

Technologia chemiczna

nd8_3183web.jpg

 •  Studia drugiego stopnia ze specjalnościami:
  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku,
  • Inżynieria materiałów polimerowych,
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych,
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne,
  • Technologia produktów leczniczych.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł  magistra inżyniera.


 Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do projektowania, prowadzenia i rozwijania chemicznych procesów technologicznych w przemyśle oraz do wykonywania w praktyce zawodowej podstawowych zadań obejmujących przede wszystkim: badania technologiczne, tworzenie koncepcji chemicznej procesu, koncepcji całej technologii, realizację procesu, modernizację procesów oraz technologii, rozwijanie technologii przy współpracy ze specjalistami innych dyscyplin, wdrażanie procesów i produktów do praktyki, bezpieczeństwo i ochronę środowiska, edukację. Posiada także podstawowa wiedzę z zakresu prowadzenia badań naukowych.

Student na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia może wybrać kształcenie na niżej wymienionych specjalnościach:

 1. Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku;
 2. Inżynieria materiałów polimerowych;
 3. Inżynieria produktu i procesów proekologicznych;
 4. Technologia organiczna i tworzywa sztuczne;
 5. Technologia produktów leczniczych.

Decyzja o uruchomieniu specjalności uwarunkowana jest liczbą chętnych i podejmowana jest przez Dziekana.


Absolwenci specjalności technologia organiczna i tworzywa sztuczne wyposażeni są w nowoczesną wiedzę z zakresu chemii i technologii polimerów oraz zaawansowanej chemii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania tej wiedzy w projektowaniu i obsłudze procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i pokrewnych, projektowaniu wyrobów oraz technologii przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, a także metod instrumentalnej analizy związków organicznych, polimerów i tworzyw sztucznych.

Absolwenci specjalności analiza chemiczna w przemyśle i środowisku zdobywają wiedzę z zakresu analizy laboratoryjnej: technicznej oraz instrumentalnej. Otrzymują oni gruntowne przygotowanie obejmujące zaawansowaną wiedzę chemiczną oraz wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych metod analizy chemicznej, w tym także obróbki i interpretacji danych metodami numerycznymi. Absolwent może podejmować pracę w jednostkach specjalistycznych w przemyśle oraz we wszelkich instytucjach kontrolnych, monitorujących i diagnostycznych, a także w innych przedsiębiorstwach i urzędach wykorzystujących szeroko rozumianą analizę chemiczną.

Absolwenci specjalności inżynieria produktu i procesów proekologicznych zdobywają wiedzę w zakresie mechanizmów procesów wymiany pędu, ciepła oraz masy, towarzyszących procesom w przemysłach: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologii, a także w szeregu innych przemysłów. Uzyskuje on też wiedzę w dziedzinie nowoczesnych technik rozdziału mieszanin (procesy membranowe, adsorpcyjne, chromatograficzne i inne). Umiejętność budowy modelu matematycznego procesu pozwala na pracę w zakresie przenoszenia skali procesu z laboratoryjnej na przemysłową, projektowania, optymalizacji i sterowania tymi procesami na skalę przemysłową. Ponadto student szkoli się w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania procesów, aparatów oraz systemów technologicznych.

Absolwenci specjalności Technologia produktów leczniczych wzbogacają swoją wiedzę chemiczną o specjalistyczne zagadnienia technologii wytwarzania i badania produktów farmaceutycznych. Zdobywają kwalifikacje i kompetencje inżynierskie pozwalające na ścisłą współpracę z technologami i specjalistami produkcji farmaceutycznej. Wiedza i kwalifikacje absolwenta specjalności Technologia produktów leczniczych umożliwiają: współpracę we wdrażaniu i modernizacji technologii farmaceutycznych, bieżący nadzór nad procesami produkcji przemysłu farmaceutycznego, pracę w laboratoriach kontroli jakości produktów farmaceutycznych, pracę w laboratoriach przygotowania i syntezy nowych form leków.

Typowe dziedziny zatrudnienia to: przemysł chemiczny, petrochemiczny, biotechnologia, przemysł przetwórczy (farmaceutyczny, tekstylny, kosmetyczny),w firmach i biurach projektowych z dziedziny inżynierii chemicznej i bioprocesowej, ośrodki naukowo-badawcze.