Strona: Wybór tematów prac dyplomowych/projektów inżynierskich / Wydział Chemiczny

Wybór tematów prac dyplomowych/projektów inżynierskich

Zasady wyboru tematów prac dyplomowych/projektów inżynierskich

  1. Wybór tematu projektu inżynierskiego dokonywany jest zgodnie z zapisami procedury zatwierdzonej przez Dziekana Wydziału Chemicznego.
  2. Wybór tematu pracy dyplomowej dokonywany jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Dziekana Wydziału Chemicznego PRz z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wyboru tematów prac dyplomowych.
  3. Tematy projektów inżynierskich i prac dyplomowych zgłaszane są przez uprawnionych pracowników Wydziału oraz współpracujące instytucje i zakłady przemysłowe.
  4. Temat projektu inżynierskiego i pracy dyplomowej jest ustalony nie później niż 9 miesięcy przed planowanym terminem ukończenia studiów.
  5. Projekt inżynierski i pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego, spełniającego kryteria określone w Procedurze (dotyczy projektu inżynierskiego) lub Regulaminie studiów (dotyczy pracy dyplomowej).