Strona: Biotechnologia / Wydział Chemiczny

Biotechnologia

mikroskop_fluorescencyjny_olympus_ix-83_w_albigowej.jpg

  • Studia drugiego stopnia ze specjalnościami:
    • Biotechnologia farmaceutyczna,
    • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii,
    • Inżynieria procesowa i bioprocesowa,
    • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.


 

Absolwent uzyskuje interdyscyplinarne przygotowanie pozwalające na pracę w dziedzinach wymagających łączenia wiadomości dotyczących procesów chemicznych i mechanizmów funkcjonowania żywych organizmów. Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do stosowania podstawowych technik biotechnologicznych umożliwiających selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz do projektowania i wdrażania procesów biotransformacji i biosyntezy. Szczególny nacisk jest położony na zagadnienia związane z uzyskiwaniem i oczyszczaniem bioproduktów wykorzystywanych w procesach technologicznych, przemyśle farmakologicznym i produkcji żywności. Absolwent uzyska również wiedzę umożliwiającą szerokie stosowanie różnych technik analizy produktów biotechnologicznych a także nowoczesnych metod diagnostycznych. Pozwoli mu to na podjęcie pracy w szerokim zakresie specjalizacji we wszystkich gałęziach gospodarki, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych: w przemyśle farmaceutycznym, ochronie środowiska oraz w laboratoriach badawczych i kontrolnych.