Strona: Kandydaci / Wydział Chemiczny

Kandydaci

Drodzy Kandydaci!

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej od blisko 50 lat kształci inżynierów chemików. Kształcimy wysoko kwalifikowanych specjalistów dla przemysłu chemicznego, a także spożywczego, farmaceutycznego i innych branż, gdzie wymagana jest nowoczesna wiedza z obszaru chemii, inżynierii chemicznej i biotechnologii.

Swoje zainteresowania będziecie mogli rozwijać na czterech kierunkach studiów.

Technologia Chemiczna - studiując na tym kierunku będziesz miał szansę na osiągnięcie i ugruntowanie wiedzy z dziedziny chemii i technologii chemicznej, uzyskanie umiejętności inżynierskich umożliwiających efektywne projektowanie i kontrolę procesów chemicznych w skali przemysłowej. Będziesz potrafił stosować podstawowe metody planowania i optymalizacji eksperymentu, przeprowadzać odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwać sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową.

Inżynieria chemiczna i procesowa - studiując na tym kierunku będziesz miał szansę na uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową. Uzyskasz kompetencje do opracowywania technologii wytwarzania nowych produktów rynkowych, bezpiecznego i wydajnego prowadzenia procesów produkcji oraz unowocześniania i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych. Będziesz umiał wykorzystać narzędzia matematyczne do interpretowania zjawisk oraz procesów zachodzących podczas tych procesów.

Biotechnologia - studiując na tym kierunku będziesz miał szansę na charakteryzowanie i projektowanie rozwiązań technicznych służących wytwarzaniu bądź modyfikowaniu produktów, przy użyciu organizmów żywych lub ich elementów. Obok wykształcenia biotechnologicznego uzyskasz również kwalifikacje inżynierskie, a także wiedzę z zakresu chemii czy inżynierii środowiska oraz umiejętności w przetwarzaniu danych i matematycznym ich modelowaniu.

Program międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS pozwoli Wam na odbywanie części studiów na uczelniach zagranicznych. W ramach współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym i ośrodkami naukowymi będziecie mogli również odbywać praktyki oraz staże w wielu znanych i cenionych przedsiębiorstwach i instytutach badawczych.

Będziecie mogli uczestniczyć w pracach kół naukowych, których członkowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz pogłębiają wiedzę i umiejętności, pod opieką życzliwych i zaangażowanych naukowców. Studenci pracujący w kołach naukowych uczestniczą w konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach, wyjazdach edukacyjnych. Włączają się w akcje na rzecz środowiska lokalnego oraz działania edukacyjne, społeczne i charytatywne.

 Atuty Wydziału Chemicznego:

  • Profil kształcenia dostosowany jest do trendów pojawiających się na rynku pracy
  • Ciekawe i unikatowe specjalności w ramach realizowanych kierunków kształcenia
  • Innowacyjne metody kształcenia
  • Baza dydaktyczna wyposażona w nowoczesną aparaturę.
  • Realizacja praktyk i staży w zakładach przemysłowych.
  • Możliwości rozwijania własnych zainteresowań w studenckich kołach naukowych

 Absolwenci naszego Wydziału są bardzo atrakcyjnymi pracownikami firm przemysłu chemicznego i pokrewnych (np. farmaceutycznego, kosmetycznego, tworzyw sztucznych w tym kompozytów stosowanych w lotnictwie, motoryzacji, budownictwie), laboratoriach analitycznych, diagnostycznych itp. Z sukcesem kontynuują również swoją przygodę z nauką, podejmując pracę w instytutach naukowych, uczelniach, centrach transferu technologii i jednostkach badawczych oraz badawczo-rozwojowych związanych z przemysłem chemicznym. Najbardziej przedsiębiorczy i odważni skutecznie zakładają i realizują swoje własne pomysły na biznes.

 Serdecznie zapraszamy na wszystkie nasze kierunki i specjalności - na studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie.