Strona: Technologia Chemiczna / Wydział Chemiczny

Technologia Chemiczna

dscn4266.jpg

 • Studia pierwszego stopnia ze specjalnościami:
  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku,
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa,
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne,
  • Technologia produktów leczniczych (specjalność wygaszona od cyklu 2021/2022)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł inżyniera.


Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku technologia chemiczna uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Otrzymuje wykształcenie podstawowe z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzę dotyczącą chemicznych procesów technologicznych. Posiada podstawy umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach związanych z produkcją nowoczesnych materiałów - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu także rozpoczęcie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Student na czwartym semestrze studiów pierwszego stopnia może wybrać kształcenie na niżej wymienionych specjalnościach:

 1. Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku;
 2. Inżynieria chemiczna i bioprocesowa;
 3. Technologia organiczna i tworzywa sztuczne;
 4. Technologia produktów leczniczych.

 Student może kontynuować naukę w ramach studiów drugiego stopnia.


Absolwenci specjalności technologia organiczna i tworzywa sztuczne wyposażeni są w nowoczesną wiedzę z zakresu chemii i technologii polimerów oraz zaawansowanej chemii organicznej ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania tej wiedzy w projektowaniu i obsłudze procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i pokrewnych, projektowaniu wyrobów oraz technologii przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, a także metod instrumentalnej analizy związków organicznych, polimerów i tworzyw sztucznych.

Absolwenci specjalności analiza chemiczna w przemyśle i środowisku zdobywają wiedzę z zakresu analizy laboratoryjnej: technicznej oraz instrumentalnej. Otrzymują oni gruntowne przygotowanie obejmujące zaawansowaną wiedzę chemiczną oraz wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych metod analizy chemicznej, w tym także obróbki i interpretacji danych metodami numerycznymi. Absolwent może podejmować pracę w jednostkach specjalistycznych w przemyśle oraz we wszelkich instytucjach kontrolnych, monitorujących i diagnostycznych, a także w innych przedsiębiorstwach i urzędach wykorzystujących szeroko rozumianą analizę chemiczną.

Absolwenci specjalności inżynieria chemiczna i bioprocesowa zdobywają wiedzę w zakresie mechanizmów procesów wymiany pędu, ciepła oraz masy, towarzyszących procesom w przemysłach: chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologii, a także w szeregu innych przemysłów. Uzyskuje on też wiedzę w dziedzinie nowoczesnych technik rozdziału mieszanin (procesy membranowe, adsorpcyjne, chromatograficzne i inne). Umiejętność budowy modelu matematycznego procesu pozwala na pracę w zakresie przenoszenia skali procesu z laboratoryjnej na przemysłową, projektowania, optymalizacji i sterowania tymi procesami na skalę przemysłową. Ponadto student szkoli się w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania procesów, aparatów oraz systemów technologicznych.

Absolwenci specjalności Technologia produktów leczniczych wzbogacają swoją wiedzę chemiczną o specjalistyczne zagadnienia technologii wytwarzania i badania produktów farmaceutycznych. Zdobywają kwalifikacje i kompetencje inżynierskie pozwalające na ścisłą współpracę z technologami i specjalistami produkcji farmaceutycznej. Wiedza i kwalifikacje absolwenta specjalności Technologia produktów leczniczych umożliwiają: współpracę we wdrażaniu i modernizacji technologii farmaceutycznych, bieżący nadzór nad procesami produkcji przemysłu farmaceutycznego, pracę w laboratoriach kontroli jakości produktów farmaceutycznych, pracę w laboratoriach przygotowania i syntezy nowych form leków.

Typowe dziedziny zatrudnienia to: przemysł chemiczny, petrochemiczny, biotechnologia, przemysł przetwórczy (farmaceutyczny, tekstylny, kosmetyczny),w firmach i biurach projektowych z dziedziny inżynierii chemicznej i bioprocesowej, ośrodki naukowo-badawcze.