Strona: Procedura złożenia projektu inżynierskiego / Wydział Chemiczny

Procedura złożenia projektu inżynierskiego

Wymogi merytoryczne, formalne i redakcyjne dotyczące projektów inżynierskich:

  1. Celem realizacji zadania jest zdobycie doświadczenia z zakresu technik wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej, aplikacji, symulacji, modelowania oraz umiejętności dokumentowania i opracowywania wyników. Praca ma charakter projektowy lub aplikacyjny.
  2. Projekt inżynierski powinien zawierać opracowanie literaturowe dotyczące zarysu problemu pracy, opis wykorzystanych metod, technik i narzędzi prowadzących do realizacji celu oraz przedstawienie osiągniętych rezultatów wraz z ich dokumentacją (wykresy, grafiki, zdjęcia, tabele), wnioski i bibliografię.
  3. Tekst projektu należy redagować ustalając: czcionkę Times New Roman 12 pkt; odstęp 1,5; marginesy 2 cm; tytuł projektu inżynierskiego musi być zgodny z kartą wygenerowana z systemu KRK; pierwsza strona projektu inżynierskiego musi być zgodna ze wzorem strony tytułowej. Liczba stron raportu z projektu inżynierskiego, sporządzonego zgodnie z wymogami szablonu, powinna wynosić od 30 do 60.
  4. Należy wykorzystać literaturę dotyczącą wiedzy dziedzinowej – kilkanaście pozycji z uwzględnieniem książek, podręczników i czasopism o charakterze naukowym, informacji zawartych na stronach internetowych jeśli nie są one opublikowane w innych źródłach; w wykazie literatury zamieszcza się wyłącznie pozycje, na które powołano się w pracy a kolejność numerów w wykazie ma być zgodna z kolejnością pojawiania się danej pozycji w tekście.
  5. Projekty inżynierskie (w postaci elektronicznej) muszą być archiwizowane w zasobach jednostek, zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami.