Strona: Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych - POLYGENIUS / Wydział Chemiczny

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych - POLYGENIUS

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej wspólnie z partnerami Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Politechniką Krakowska, Politechniką Wrocławska, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” utworzyły Centrum Kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych POLYGENIUS.

Podstawowym zadaniem Centrum Kompetencji jest umocnienie współpracy między jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i przemysłowymi. W szczególności działania centrum są ukierunkowane na rozwój badań naukowych, wdrożeń nowoczesnych technologii i produktów oraz szkoleń w zakresie chemii i technologii polimerów

Zacieśnienie współpracy między uczelnią, przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu, które wspierają tworzenie i wdrażanie innowacji jest konieczne aby sprawnie i efektywnie aplikować o fundusze z nowej perspektywy finansowej UE.

 

Wydział Chemiczny dysponuje nowoczesną i unikatową aparaturą oraz zapleczem laboratoryjnym wspierającym realizowane zadania badawcze w dziedzinie chemii i technologii polimerów.

Posiadamy doświadczenie i umiejętności w zakresie:

 • realizowania prac naukowo-badawczych obejmujących syntezę polimerów (m.in. poliuretanów, żywic epoksydowych, poliestrowych, polimerów ciekłokrystalicznych, ceramicznych tworzyw porowatych, polimerów hiperrozgałezionych, jonomerów), modyfikację polimerów (m.in. otrzymywanie nanokompozytów, uniepalnianie tworzyw polimerowych), przetwórstwo polimerów (m.in. wtryskiwania, wytłaczania termoplastów i/lub duroplastów, otrzymywanie powłok, pianek);
 • doboru i optymalizacji warunków syntezy i przetwórstwa tworzyw polimerowych;
 • charakteryzowania i oceny właściwości reologicznych, mechanicznych, termicznych, palności, odporności na starzenie, właściwości powierzchniowych tworzyw polimerowych;
 • analizowania wyników procesowych i doradztwo w celu rozwiązywania różnorakich problemów technologicznych i procesowych
 • aplikowania o fundusze na realizację przedsięwzięć badawczych z różnych źródeł (m.in. NCN, NCBiR, fundusze strukturalne, Horyzont 2020)
 • projektowania syntez i sposobów modyfikacji chemicznej i fizycznej materiałów polimerowych;
 • projektowania materiałów polimerowych do zastosowań typowych (m.in. powłoki, materiały konstrukcyjne) i specjalnych (m. in. biomateriały, nanokompozyty);
 • modelowania przemian chemicznych i biochemicznych oraz modelowanie właściwości fizykochemicznych związków organicznych
 • projektowania procesów technologicznych poprzez zastosowanie programów do komputerowego modelowania i wspomagania inżynierii procesowej i reakcji polimeryzacji
 • tworzenia alternatywnych sposobów syntezy i modyfikacji tworzyw polimerowych
 • wyszukiwania możliwości nowych zastosowań dla powszechnie stosowanych materiałów polimerowych
 • wdrażania procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania tworzyw sztucznych
 • prowadzenia szkolenia personelu w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw

Szczegółowy opis możliwości Centrum Kompetencji można znaleźć na platformie https://polygenius-iati.e-science.pl/home/

Informacje o centrum znajdują się również na stronie internetowej Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii I Innowacji” (IATI)

http://iati.pl/centra/centrum-kompetencji-w-zakresie-chemii-technologii-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych-polygenius/

 

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą czy wspólnym aplikowaniem o środki na finansowanie przedsięwzięć zapraszamy do współpracy:

 

Kontakt:

Kierownik Centrum Kompetencji POLYGENIUS

Prof. dr hab. inż. Henryk Galina

e-mail: hgal@prz.edu.pl

tel./fax (0 17) 854 36 55