Praktyki studenckie

Współczesny rynek pracy wymusza na osobach rozpoczynających swoją karierę zawodową posiadanie bogatego doświadczenia zawodowego. Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej wychodząc na przeciw tym potrzebom stara się stworzyć studentom odpowiednie zaplecze umożliwiające nabycie umiejętności potrzebnych
w przyszłej pracy zawodowej. Studenci Wydziału Chemicznego w trakcie trwania nauki mają możliwość odbycia praktyk w licznych zakładach i placówkach zarówno na terenie województwa podkarpackiego, jak i całego kraju.

Studenci I stopnia po trzecim roku studiów odbywają w trakcie przerwy wakacyjnej obowiązkowe praktyki w wymiarze minimum czterech tygodni. Praktyki są traktowane jako odrębny moduł kształcenia, z którego studenci otrzymują ocenę. Ocenę wystawia opiekun w zakładzie pracy. Do oceny przypisana jest liczba 4 punktów ECTS.

Studenci pozostałych lat chcąc poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe mogą również odbyć dodatkowe praktyki w zakładzie pracy w dowolnym wymiarze czasowym.
Praktyki mogą być realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej lub w trakcie ostatniego semestru studiów II stopnia.

Zasady organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej reguluje Zarządzenie
nr 4/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 23 stycznia 2013 r.

Formularze potrzebne do udokumentowania przebiegu praktyki (Zaświadczenie, Tabela oceny kompetencji, Sprawozdanie etc.) oraz warunki zaliczenia praktyki- znajdują się na dole strony.

Wydziałowy Kierownik i Opiekun Praktyk Studenckich

Funkcję Wydziałowego Kierownika i Opiekuna Praktyk Studenckich pełni

dr inż Paweł Błoniarz

Dane kontaktowe
e-mail: bloniarz@prz.edu.pl
pokój: H.142C, H.228
(kontakt osobisty w godzinach dyżuru dydaktycznego lub mailowy)

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji praktyk studenckich można znaleźć na stronie: https://bloniarz.v.prz.edu.pl/aktualnosci  

Baza placówek współpracujących z Wydziałem Chemicznym w zakresie praktyk zawodowych

Farmacja
farmacja_18v.png

Kosmetyki

kosmetyki.png
Projektowanie, inżynieria chemiczna
projektowanie_ich.png
Innowacje
innowacje.png
Laboratoria analityczne
laboratoria_analityczne.png
Polimery, tworzywa sztuczne, farby, lakiery, chemia budowlana
polimery_18v.png

Inne placówki
inne_18_v.png

Szpitale

szpitale.png

 

Dodatkowe informacje:

 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska umożliwiają studentom odbycie praktyki także w swoich Oddziałach Laboratoryjnych
  w innych miastach województwa podkarpackiego.
 2. Zakłady Azotowe w Tarnowie, Firma Oponiarska Dębica S.A., WSK PZL Rzeszów S.A. oraz Nestlé Polska - Oddział w Rzeszowie wymagają aby studenci indywidualnie aplikowali na praktyki.

Miejsce odbywania praktyk

Student może odbyć praktyki w jednej z firm współpracujących z Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej lub też samodzielnie wybrać firmę w której będzie odbywać praktyki.

Organizacja praktyki w firmie samodzielnie wybranej przez studenta

 • Student uzgadnia z zakładem pracy możliwość odbycia praktyki w określonym terminie (ustnie, telefonicznie, składając podanie lub swoje CV – w zależności od wymagań firmy).
 • Formularze Porozumienia ws. organizacji praktyk oraz Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (RODO) – dokumentów które musi podpisać firma, do wglądu i pobrania (w celu zapoznania się przedstawicieli firmy z treścią dokumentów) znajdują się poniżej.
 • Student przesyła mailem (bloniarz@prz.edu.pl) Kierownikowi Praktyk WCh uzupełnione odpowiednimi danymi Porozumienie ws. organizacji praktyk (wypełnioną wersję elektroniczną Porozumienia w formacie .doc, nie w formie skanu, zdjęcia etc.).
 • Umowę powierzenia (RODO) wypełnia sam Kierownik Praktyk na podstawie danych przesłanych przez studenta w Porozumieniu.
 • Kierownik Praktyk WCh nadaje Porozumieniu oraz Umowie (RODO) unikalne numery porządkowe, drukuje ww. dokumenty i je podpisuje.
 • Student odbiera w pokoju H.142C lub H.228 dwa wydrukowane i podpisane przez Kierownika Praktyk komplety ww. dokumentów; następnie dostarcza je do zakładu pracy, gdzie powinny być one podpisane przez osobę wskazaną z ramienia zakładu pracy (Dyrektora, Prezesa etc.).
  Jeden komplet dokumentów pozostaje dla zakładu pracy. Drugi komplet dokumentów musi być zwrócony Kierownikowi Praktyk - osobiście przez studenta lub przesłany pocztą.
 • Student odbiera od Kierownika Praktyk WCh skierowanie na praktykę. 

Ubezpieczenie studentów na okres realizacji praktyk

 • Studenci odbywający praktyki obowiązkowe (w ramach 6 semestru studiów) są ubezpieczeni przez Dział Kształcenia PRz w ramach polisy OC i NNW zawartej na dany rok kalendarzowy. Skan aktualnej polisy można uzyskać u Opiekuna Praktyk WCh. Zaświadczenie o objęciu polisą (konieczny podpis Prorektora ds. Nauczania) można, w razie potrzeby, uzyskać w Dziale Kształcenia w budynku V. Dodatkowe informacje: https://bloniarz.v.prz.edu.pl/aktualnosci.
 • Studenci odbywający praktyki dodatkowe, nieobowiązkowe samodzielnie pokrywają koszty ubezpieczenia, a oryginał wykupionej polisy NNW przedstawiają Kierownikowi Praktyk WCh, w celu potwierdzenia ubezpieczenia i otrzymania skierowania na praktyki.

Ramowy program praktyki dla studentów III roku studiów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

.

Warunki zaliczenia praktyki obowiązkowej i dodatkowej

Każda praktyka (obowiązkowa, dodatkowa) musi być poprzedzona podpisaniem Porozumienia ws. organizacji praktyk z zakładem pracy oraz Umowy powierzenia (RODO) i wydaniem odpowiedniego skierowania na praktykę.

Podstawą zaliczenia praktyki jest złożenie u Kierownika Praktyk WCh następujących dokumentów:

 • Zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z pieczęcią firmy, pieczęcią i podpisem Dyrektora (Prezesa etc.) zakładu, pieczęcią i podpisem opiekuna praktyk z ramienia firmy. W przypadku praktyk obowiązkowych na zaświadczeniu musi znaleźć się ocena w skali od 2.0 do 5.0 (ocena z modułu Praktyka zawodowa), wystawiona i podpisana przez opiekuna praktyki.
 • Uzupełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyki z ramienia zakładu arkusza oceny kompetencji studenta (tabela oceny kompetencji studenta znajduje się w pliku razem z Zaświadczeniem o odbyciu praktyki – należy złożyć po 1 egzemplarzu obu ww. dokumentów).
 • Sprawozdania z przebiegu praktyki – wypełnionego przez studenta wg. wzoru (formularz sprawozdania oraz trzy przykładowe wzory sprawozdań znajdują się poniżej, student wypełnia formularz elektronicznie), podpisanego przez studenta oraz opiekuna praktyki.

Do zaliczenia praktyki obowiązkowej konieczne jest, aby zadania i czynności wyszczególnione w sprawozdaniu odpowiadały efektom kształcenia na danym kierunku studiów.


Dokumenty (formularze do pobrania znajdują się poniżej), dokładnie wypełnione i z wszystkimi wymaganymi podpisami i pieczęciami należy złożyć w terminie określonym przez Kierownika Praktyk WCh.

Dopuszcza się możliwość odbycia praktyk obowiązkowych w następującej formie:

 • Praktyka realizowana w ramach programu ERASMUS PLUS.
 • Praca zawodowa w czasie studiów, także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyk studenckich.

Każdorazowo możliwość odbycia praktyki w takiej formie należy potwierdzić u Kierownika Praktyk WCh i Prodziekana ds. Nauczania WCh.