Praktyki studenckie

Współczesny rynek pracy wymusza na osobach rozpoczynających swoją karierę zawodową posiadanie bogatego doświadczenia zawodowego. Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej wychodząc na przeciw tym potrzebom stara się stworzyć studentom odpowiednie zaplecze umożliwiające nabycie umiejętności potrzebnych
w przyszłej pracy zawodowej. Studenci Wydziału Chemicznego w trakcie trwania nauki mają możliwość odbycia praktyk w licznych zakładach i placówkach zarówno na terenie województwa podkarpackiego, jak i całego kraju.

Studenci I stopnia po trzecim roku studiów odbywają w trakcie przerwy wakacyjnej obowiązkowe praktyki w wymiarze minimum czterech tygodni. Praktyki są traktowane jako odrębny moduł kształcenia, z którego studenci otrzymują ocenę. Ocenę wystawia opiekun w zakładzie pracy. Do oceny przypisana jest liczba 4 punktów ECTS.

Studenci pozostałych lat chcąc poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe mogą również odbyć dodatkowe praktyki w zakładzie pracy w dowolnym wymiarze czasowym.
Praktyki mogą być realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej lub w trakcie ostatniego semestru studiów II stopnia.

Zasady organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej reguluje Zarządzenie
nr 4/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 23 stycznia 2013 r.

 

Wydziałowy Kierownik i Opiekun Praktyk Studenckich

Funkcję Wydziałowego Kierownika i Opiekuna Praktyk Studenckich pełni

dr inż Paweł Błoniarz

Dane kontaktowe
e-mail: bloniarz@prz.edu.pl
pokój: H-142C
(kontakt osobisty w godzinach dyżuru lub mailowy)

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji praktyk studenckich można znaleźć
na stronie: http://ichgk.sd.prz.edu.pl/pl/64/

Baza placówek współpracujących z Wydziałem Chemicznym w zakresie praktyk zawodowych

Farmacja
farmacja_18v.png

Kosmetyki

kosmetyki.png
Projektowanie, inżynieria chemiczna
projektowanie_ich.png
Innowacje
innowacje.png
Laboratoria analityczne
laboratoria_analityczne.png
Polimery, tworzywa sztuczne, farby, lakiery, chemia budowlana
polimery_18v.png

Inne placówki
inne_18_v.png

Szpitale

szpitale.png

 

Dodatkowe informacje:

 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska umożliwiają studentom odbycie praktyki także w swoich Oddziałach Laboratoryjnych
  w innych miastach województwa podkarpackiego.
 2. Zakłady Azotowe w Tarnowie, Firma Oponiarska Dębica S.A., WSK PZL Rzeszów S.A. oraz Nestlé Polska - Oddział w Rzeszowie wymagają aby studenci indywidualnie aplikowali na praktyki.

Miejsce odbywania praktyk

 

Student może odbyć praktyki w jednej z firm współpracujących z Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej lub też samodzielnie wybrać firmę w której będzie odbywać praktyki.

Organizacja praktyki w firmie samodzielnie wybranej przez studenta

 • Student uzgadnia z zakładem pracy możliwość odbycia praktyki w określonym terminie (ustnie, telefonicznie, składając podanie lub swoje CV – w zależności od wymagań firmy)
 • Student przesyła mailem (bloniarz@prz.edu.pl) Kierownikowi Praktyk uzupełnione swoimi danymi porozumienie w sprawie organizacji praktyk.
 • Student odbiera w pokoju 142C dwa wydrukowane i podpisane przez Kierownika Praktyk egzemplarze porozumienia; następnie dostarcza je do zakładu pracy, gdzie powinny być one podpisane przez osobę wskazaną z ramienia zakładu pracy.
  Jeden egzemplarz porozumienia pozostaje dla zakładu pracy. Drugi egzemplarz musi być zwrócony Kierownikowi Praktyk: osobiście przez studenta lub przesłany pocztą.
 • Student odbiera od Kierownika Praktyk skierowanie na praktyki.

 

 

Ubezpieczenie studentów na okres realizacji praktyk

 • Studenci odbywający praktyki obowiązkowe są ubezpieczeni przez Dział Kształcenia
  w ramach polisy OC i NNW zawartej na dany rok kalendarzowy. Skan aktualnej polisy można będzie uzyskać u Opiekuna Praktyk. Potwierdzoną kserokopię polisy można będzie uzyskać w Dziale Kształcenia w budynku V.
 • Studenci odbywający praktyki dodatkowe samodzielnie pokrywają koszty ubezpieczenia.

Ramowy program praktyki dla studentów III roku studiów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

.

Pliki do pobrania

Warunki zaliczenia praktyki obowiązkowej i dodatkowej

Podstawą zaliczenia praktyki jest złożenie u Kierownika Praktyk następujących dokumentów:

 • Zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z pieczęcią firmy i podpisem opiekuna praktyk
  z ramienia firmy. W przypadku praktyk obowiązkowych na zaświadczeniu powinna również znaleźć się ocena w skali od 2.0 do 5.0 (ocena z modułu).
 • Uzupełnionego arkusza oceny kompetencji studenta.
 • Sprawozdania z przebiegu praktyki (1 strona formatu A4).

Dopuszcza się możliwość odbycia praktyk obowiązkowych w następującej formie:

 • Praktyka realizowana w ramach programu ERASMUS PLUS.
 • Praca zawodowa w czasie studiów, także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyk studenckich.