Strona: Praktyki studenckie / Wydział Chemiczny

Praktyki studenckie

Współczesny rynek pracy wymusza na osobach rozpoczynających swoją karierę zawodową posiadanie bogatego doświadczenia zawodowego. Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej wychodząc na przeciw tym potrzebom stara się stworzyć studentom odpowiednie zaplecze umożliwiające nabycie umiejętności potrzebnych
w przyszłej pracy zawodowej. Studenci Wydziału Chemicznego w trakcie trwania nauki mają możliwość odbycia praktyk w licznych zakładach i placówkach zarówno na terenie województwa podkarpackiego, jak i całego kraju.

Studenci I stopnia po trzecim roku studiów odbywają w trakcie przerwy wakacyjnej obowiązkowe praktyki w wymiarze minimum czterech tygodni. Praktyki są traktowane jako odrębny moduł kształcenia, z którego studenci otrzymują ocenę. Ocenę wystawia opiekun w zakładzie pracy. Do oceny przypisana jest liczba 4 punktów ECTS.

Studenci pozostałych lat chcąc poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe mogą również odbyć dodatkowe praktyki w zakładzie pracy w dowolnym wymiarze czasowym.
Praktyki mogą być realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej lub w trakcie ostatniego semestru studiów II stopnia.

Zasady organizacji praktyk dla studentów Politechniki Rzeszowskiej reguluje: ZARZĄDZENIE Nr 2 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 9 stycznia 2024 r.

Formularze potrzebne do udokumentowania przebiegu praktyki (Zaświadczenie,  Formularz oceny praktyki z tabelą osiągniętych efektów uczenia się, Formularz sprawozdania) oraz warunki zaliczenia praktyki- znajdują się na dole strony.

Wydziałowy Kierownik i Opiekun Praktyk Studenckich

Funkcję Wydziałowego Kierownika i Opiekuna Praktyk Studenckich pełni

dr inż Paweł Błoniarz

Dane kontaktowe
e-mail: bloniarz@prz.edu.pl
pokój: H.228
(kontakt osobisty w godzinach dyżuru dydaktycznego lub mailowy)

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji praktyk studenckich można znaleźć na stronie: https://bloniarz.v.prz.edu.pl/aktualnosci  

Miejsce odbywania praktyk

Student może odbyć praktyki w jednej z firm współpracujących z Wydziałem Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej lub też samodzielnie wybrać firmę w której będzie odbywać praktyki.

Organizacja praktyki w firmie samodzielnie wybranej przez studenta

 • Student uzgadnia z zakładem pracy możliwość odbycia praktyki w określonym terminie (ustnie, telefonicznie, składając podanie lub swoje CV – w zależności od wymagań firmy).
 • Formularz Umowy trójstronnej ws. organizacji praktyki zawodowej – dokumentu który musi być podpisany w celu sformalizowania praktyki przed jej rozpoczęciem, do wglądu i pobrania (w celu zapoznania z jej treścią przedstawicieli firmy) znajduje się poniżej.
 • Student przesyła mailem (bloniarz@prz.edu.pl) Kierownikowi Praktyk WCh uzupełnioną odpowiednimi danymi Umowę ws. organizacji praktyki (wypełnioną wersję elektroniczną Umowy w formacie .docx, nie w formie skanu, zdjęcia etc.).
 • Kierownik Praktyk WCh nadaje Umowie trójstronnej unikalny numer porządkowy, drukuje ww. dokument w trzech egzemplarzach i je podpisuje jako pierwszy.
 • Student odbiera u Kierownika Praktyk w pokoju H.228 trzy podpisane egzemplarze Umowy trójstronnej oraz Oświadczenie w sprawie przyjęcia studenta na praktyki zawodowe; następnie dostarcza je do zakładu pracy, gdzie muszą być one podpisane przez osobę wskazaną z ramienia zakładu pracy (Dyrektora, Prezesa etc.). Jeden egzemplarz Umowy pozostaje dla zakładu pracy, drugi dla studenta, trzeci egzemplarz Umowy oraz Oświadczenie muszę być zwrócone przez studenta osobiście Kierownikowi Praktyk WCH.
 • Student odbiera od Kierownika Praktyk WCh również skierowanie na praktykę - do złożenia w zakładzie pracy. 

Ubezpieczenie studentów na okres realizacji praktyk

 • Studenci odbywający praktyki obowiązkowe (w ramach 7 semestru studiów) jak również studenci odbywający praktyki dodatkowe, nieobowiązkowe samodzielnie pokrywają koszty ubezpieczenia.
 • Studenci przed podpisaniem Umowy trójstronnej ws. organizacji praktyki, w porozumieniu z zakładem pracy ustalają, jakie ubezpieczenie (NNW, OC) i w jakiej formie wymagane jest przez zakład pracy – wykupują następnie samodzielnie odpowiednią polisę ubezpieczeniową.
  Kopię polisy przedstawiają do wglądu Kierownikowi Praktyk WCh oraz w zakładzie pracy, jeśli występuje taka potrzeba.

Ramowy program praktyki dla studentów III roku studiów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

.

Warunki zaliczenia praktyki obowiązkowej i dodatkowej

Każda praktyka (obowiązkowa, dodatkowa) musi być poprzedzona podpisaniem Umowy ws. organizacji praktyki z zakładem pracy i wydaniem odpowiedniego skierowania na praktykę.

Podstawą zaliczenia praktyki jest złożenie u Kierownika Praktyk WCh następujących dokumentów:

 • Uzupełnionego zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z pieczęcią firmy, pieczęcią i podpisem Dyrektora (Prezesa etc.) zakładu.
 • Uzupełnionego i podpisanego przez osobę odpowiedzialną za realizację praktyki ze strony zakładu pracy (opiekuna praktyki) formularza z tabelą osiągnięcia efektów uczenia się oraz oceną praktyki. W przypadku praktyk obowiązkowych koniecznie w ww. formularzu musi znaleźć się ocena w skali od 2.0 do 5.0, wystawiona przez opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy.
 • Sprawozdania z przebiegu praktyki – wypełnionego przez studenta wg. wzoru (formularz sprawozdania oraz trzy przykładowe wzory sprawozdań znajdują się poniżej, student wypełnia formularz elektronicznie), podpisanego przez studenta oraz opiekuna praktyki.

Do zaliczenia praktyki obowiązkowej konieczne jest, aby zadania i czynności wyszczególnione w sprawozdaniu odpowiadały efektom uczenia się przypisanym do danego kierunku studiów.


Dokumenty (formularze do pobrania znajdują się poniżej), dokładnie wypełnione i z wszystkimi wymaganymi podpisami i pieczęciami należy złożyć w terminie określonym przez Kierownika Praktyk WCh.