System Zapewniania Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ

Przedstawiciel WCh w Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości

dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ

Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 

 • dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ - Przewodniczący komisji  (Uchwała 6/2018 z 14.03.2018 r.), Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, przedstawiciel Wydziału w UKZJK (Uchwała 33/2017 z 27.09.2017r.)

 • dr hab. inż. Mirosław SZUKIEWICZ, prof. PRz

 • dr Ewa CISZKOWICZ
 • dr inż. Anna KUŹNIAR

 • dr inż Agata BAJEK (Uchwała 33/2017 z 27.09.2017r.)

 • dr inż. Rafał OLIWA (Uchwała 19/2017 z 17.05.2017 r.)
 • dr hab. Barbara PILCH-PITERA, prof. PRz

 • dr inż. Katarzyna RYDEL-CISZEK

 • przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych, w tym członkowie Wydziałowej Rady Gospodarczej

 • przedstawiciel Samorządu studentów

 • przedstawiciel Samorządu doktorantów

Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są odpowiednio przez Samorząd Studencki oraz Samorząd Doktorantów na dany rok akademicki.

Zakres i formę działania Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa w/w uchwała Senatu PRz.

 

Zespoły zadaniowe ds. oceny programów kształcenia i weryfikacji

Rada Wydziału Chemicznego PRz powołała zespoły zadaniowe ds. oceny programów kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów (Uchwała Nr 22/2014, ze zmianą Uchwała Nr 29/2014) :

Technologia chemiczna:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak - opiekun kierunku
 • Opiekun specjalności:
  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku – prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa – dr hab. inż. Mirosław Szukiewicz, prof. PRz
  • Inżynieria materiałów polimerowych – dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz        
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne – dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz
  • Technologia produktów leczniczych – dr inż. Małgorzata Walczak
 • Dr inż. Elżbieta Chmiel-Szukiewicz
 • Dr inż.  Anna Kuźniar
 • Dr inż. Rafał Oliwa
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel studentów

Biotechnologia:

 • Przewodniczący: dr hab. inż. Mirosław Tyrka, prof. PRz- opiekun kierunku
 • Opiekun specjalności:
  • Inżynieria procesowa i bioprocesowa – dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, prof. PRz
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych – dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz
  • Biochemia stosowana – dr Joanna Nizioł
  • Biotechnologia farmaceutyczna – dr inż. Andrzej Łyskowski
  • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii – dr Ewa Ciszkowicz
 • Dr Aleksandra Bocian
 • Dr inż. Grzegorz Fic
 • Dr inż. Andrzej Łyskowski
 • Dr Maria Misiorek
 • Dr inż. Renata Muca
 • Dr Joanna Nizioł
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel studentów

Inżynieria chemiczna i procesowa:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dorota Antos - opiekun kierunku
 • Opiekun specjalności:
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych – dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych – dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz
 • Dr inż. Marcin Chutkowski
 • Dr inż. Lucjan Dobrowolski
 • Dr inż. Izabela Poplewska
 • Dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel studentów

Studia doktoranckie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz - kierownik studiów doktoranckich
 • Opiekun studiów doktoranckich w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna - prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
 • Opiekun studiów doktoranckich w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna - prof. dr hab. inż. Roman Petrus
 • Dr hab. inż. Grażyna Groszek, prof. PRz
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Król
 • Dr hab. inż. Mirosław Szukiewicz, prof. PRz
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel doktorantów