Strona: Gospodarka odpadami chemicznymi / Wydział Chemiczny

Gospodarka odpadami chemicznymi

Akty prawne

Wykaz załączników do Instrukcji:

Zał. nr 1. - Protokół przekazania odpadów chemicznych

Zał. nr 2. - Protokół przekazania odpadów do likwidacji

Zał. nr 3. - Formularz przyjęcia w depozyt odczynników chemicznych do Magazynu Chemicznego

Zał. nr 4. - Formularz wydania z depozytu odczynników chemicznych z Magazynu Chemicznego

Zał. nr 5. - Wzory etykiet stosowanych do oznakowania opakowań do zbierania odpadów

Zał. nr 6. - Wybrane kody oznaczeń odpadów wg Katalogu odpadów.

Zał. nr 7. - Ogólne zasady postępowania podczas mieszania odpadów chemicznych.

Zał. nr 8. - Niebezpieczne reakcje chemiczne.

Zał. nr 9. - Sposoby unieszkodliwiania wybranych odpadów niebezpiecznych.

Zał. nr 10. - Formularz zamówienia wewnętrznego.

Zał. nr 11. - Wykaz trucizn.

Zał. nr 12. - Wykaz substancji niebezpiecznych wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 poz. 1674) wraz z tabelami A, B, C, D, E i F.

Tabela A do zał. nr 12.

Tabela B do zał. nr 12.

Tabela C do zał. nr 12.

Tabela D do zał. nr 12.

Tabela E do zał. nr 12.

Tabela F do zał. nr 12.

Tabela G do zał. nr 12.

Zał. nr 13. - Wykaz symboli bezpiecznego użytkowania S.

Zał. nr 14. - Wykaz symboli zagrożeń R.

 

 

 

 

 

Zwroty R i S oraz H i P

  • Zwroty ryzyka (inaczej zwroty R, ang. R-phrases) to zwroty mające na celu poinformowanie użytkownika substancji (lub mieszaniny chemicznej) o ryzyku wynikającym z korzystania i kontaktu z nią: R.pdf
  • Zwroty bezpieczeństwa (inaczej zwroty S, ang. Safety phrases, S-phrases) to oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub mieszaniny chemicznej określające sposób prawidłowego postępowania w celu zminimalizowania ryzyka związanego z używaniem tej substancji (lub preparatu): - S.pdf
  • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (inaczej: zwroty H, ang. Hazard Statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty H mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty ryzyka, które są nadal dopuszczone przejściowo do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP: - H.pdf
  • Zwroty wskazujące środki ostrożności (inaczej: zwroty P, ang. Precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. Wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty P mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty bezpieczeństwa (S), które są nadal dopuszczone przejściowo do 2015 do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP: P.pdf

Dokumenty i materiały związane z gospodarką odpadami

Etykiety do oznaczania pojemników z odpadami

Etykiety na pojemniki z odpadami do pobrania w formacie  pdf_ikona.png

Rodzaj odpadów

Etykieta 130x90

Etykieta 87x60

Bardzo toksyczne niepalne

tn.gif tn.gif

Bardzo toksyczne palne

tp.gif tp.gif

Ciekłe organiczne bez fluorowców

o.gif  o.gif

Ciekłe organiczne z fluorowcami


f.gif f.gif

Niepalne stałe


n.gif   n.gif

Niezidentyfikowane


 x.gif x.gif 

Palne stałe


 p.gif p.gif 

Rtęć


 r.gif  r.gif

Sole nieorganiczne pH 6-8

 s.gif  s.gif