Spotkania z członkami Rady Gospodarczej

Posiedzenie Rady gospodarczej, 8 grudnia 2017 r.

11-12-2017 r.

Już tradycyjnie w grudniu, odbyło się coroczne posiedzenie Rady Gospodarczej Wydziału Chemicznego. Członkami tego gremium są przedstawiciele przedsiębiorstw, organizacji i administracji publicznej z Podkarpacia. Cykliczne spotkanie stanowi forum dialogu, inspiracji i integracji reprezentantów Uczelni oraz przedstawicieli jej otoczenia społeczno-gospodarczego. Jest szansą na omówienie planowanych działań, okazją do weryfikacji celowości tych zamierzeń oraz sposobnością na skonfrontowanie oczekiwań przedsiębiorców z możliwościami i celami strategicznymi Uczelni.

Program tegorocznego spotkania obejmował m.in. wystąpienie Prorektora ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką dr hab. inż. Mariusza Oleksego, prof. PRz, na temat możliwości pozyskiwania środków na projekty realizowane wraz z podmiotami gospodarczymi. Wspólne aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych jest szansą na wykorzystywanie potencjału podkarpackich uczelni wyższych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. W nurt działań integrujących sektor naukowo - badawczym z przemysłem wpisuje się działalność  Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, którego zadania i możliwości przedstawiła Pani Dyrektor Barbara Kostyra.

Jednym z tematów spotkania była współpraca Wydziału Chemicznego z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach PO WER 2014-2020. Prodziekan ds. kształcenia Joanna Wojturska, przedstawiła postęp rzeczowy w realizacji projektu „Kuźnia kluczowych kompetencji studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej”, który jest realizowany od 1.01.2017 r. W ramach projektu, w semestrze letnim 2016/17, podjęto współpracę z 19 pracodawcami mającymi siedziby na terenie całego kraju. W kolejnym semestrze planowana jest realizacja 28 działań a do projektu dołączą Automet SA, Cellfast, Firma Oponiarska Dębica, Olimp Laboratories, Maxpol, Pass Polska.

Prodziekan ds. kształcenia poinformowała, również o tym, że Wydział Chemiczny otrzymał dotację na realizację projektu „Zawodowy start - wysokiej jakości program stażowy na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiono założenia projektu, wskazano koszty kwalifkowalne oraz podkreślono korzyści pracodawcy wnikające z przyjęcia studenta na staż. Poinformowano o sposobie zgłoszenia chęci współpracy w tym zakresie, przekazano ulotki informacyjne dotyczące projektu, którego realizacja na Wydziale Chemicznym rozpocznie się 1.03.2018 r.

Spotkanie było świetną okazją do zaprezentowania oferty badawczej jednostek Wydziału. Tematykę badawczą oraz szczegóły możliwej współpracy zaprezentowali kierownicy wszystkich jednostek wydziałowych tj. Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki, Zakładu Chemii Organicznej, Zakładu Chemii Fizycznej, Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakładu Polimerów i Biopolimerów, Zakładu Kompozytów Polimerowych oraz Wydziałowego Laboratorium Spektrometrii

Zaproszonych Gości poinformowano o zbliżającym się jubileuszu 50-lecia Wydziału Chemicznego, na który serdecznie zaproszono.

Powrót do listy aktualności