Strona: System Zapewniania Jakości Kształcenia / Wydział Chemiczny

System Zapewniania Jakości Kształcenia


Skład Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są odpowiednio przez Samorząd Studencki oraz Samorząd Doktorantów na dany rok akademicki.

Zakres i formę działania Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia określa w/w uchwała Senatu PRz.


Skład Zespołu zadaniowego ds. standardów kształcenia zdalnego


Zespoły zadaniowe ds. oceny programów kształcenia i weryfikacji

Technologia chemiczna:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak - opiekun kierunku
 • Opiekun specjalności:
  • Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku – dr inż. Anna Kuźniar, prof. PRz
  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa – dr inż. Marcin Chutkowski
  • Inżynieria materiałów polimerowych – prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych – dr inż. Roman Bochenek
  • Technologia organiczna i tworzywa sztuczne – dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz
  • Technologia produktów leczniczych – dr inż. Małgorzata Walczak
 • dr inż. Małgorzata Kosińska-Pezda
 • dr inż. Łukasz Florczak
 • dr inż. Mateusz Przywara
 • dr inż. Katarzyna Rydel-Ciszek
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel studentów

Biotechnologia:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mirosław Tyrka - opiekun kierunku
 • Opiekun specjalności:
  • Inżynieria procesowa i bioprocesowa – dr inż. Michał Kołodziej
  • Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych – prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman
  • Biochemia stosowana – dr hab. Joanna Nizioł, prof. PRz
  • Biotechnologia farmaceutyczna – dr inż. Andrzej Łyskowski
  • Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii – dr Ewa Ciszkowicz
 • dr hab. Aleksandra Bocian, prof. PRz
 • dr inż. Andrzej Łyskowski
 • dr Maria Misiorek
 • dr inż. Renata Muca
 • dr  hab. Joanna Nizioł, prof. PRz
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel studentów

Inżynieria chemiczna i procesowa:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Dorota Antos - opiekun kierunku
 • Opiekun specjalności:
  • Inżynieria produktu i procesów proekologicznych – dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz
  • Przetwórstwo tworzyw polimerowych – dr inż. Rafał Oliwa
 • dr inż. Marcin Chutkowski
 • dr inż. Lucjan Dobrowolski
 • dr inż. Izabela Poplewska
 • dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel studentów

Inżynieria farmaceutyczna

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman - opiekun kierunku
 • dr inż. Michał Kołodziej
 • dr inż. Dorota Naróg
 • dr inż. Magdalena Szeliga
 • dr inż. Małgorzata Walczak
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel studentów

Studia doktoranckie:

 • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz - kierownik studiów doktoranckich
 • Opiekun studiów doktoranckich w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna - prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
 • Opiekun studiów doktoranckich w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna - prof. dr hab. inż. Roman Petrus
 • prof. dr hab. inż. Piotr Król
 • dr hab. inż. Mirosław Szukiewicz, prof. PRz
 • pracownik Dziekanatu
 • przedstawiciel doktorantów