Strona: Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku / Wydział Chemiczny

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku

2022-09-20

Serdecznie zapraszamy studentów przyjętych na I rok studiów do udziału w ceremonii uroczystego przyjęcia do grona społeczności akademickiej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej tzw. immatrykulacji. Spotkacie się z Władzami Wydziału, opiekunami grup, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, a także złożycie uroczyste ślubowanie. Będziecie mogli dowiedzieć się jak wygląda organizacja studiów i gdzie można zrealizować istotne dla Was sprawy studenckie.

Immatrykulacja studentów I roku odbędzie się 30 września 2022 r., w sali S3 (bud. S), Al. Powstańców W-wy 8 o godz. 12.30.

Informujemy, że od dnia 30 września br. w systemie USOS-web udostępniony zostanie formularz „ŚLUBOWANIE”.
Zatwierdzenie wersji elektronicznej ślubowania jest równoznaczne z nabyciem praw studenta i przyjęciem w poczet studentów Politechniki Rzeszowskiej.
Złożenie ślubowania (nabycie praw studenta) wiąże się m. in. z przyjęciem obowiązku terminowego wnoszenia na rzecz Uczelni opłat w wysokości i  terminach określonych w odrębnych przepisach.

Niezłożenie ślubowania skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie informujemy, że wydanie zaświadczeń jest możliwe w kolejnym dniu roboczym po potwierdzeniu ślubowania w formie elektronicznej.

Gratulujemy przyjęcia na studia w Politechnice Rzeszowskiej i życzymy ciekawych oraz satysfakcjonujących studiów na naszym Wydziale.

Powrót do listy aktualności