Ogłoszenia dla pracowników

Aktualne nabory wniosków do konkursów POIR, FNP i RPO

19-10-2016 r.

W naborach wniosków w ramach PO IR oraz RPO WP beneficjentem nie może być Uczelnia, jednak ze względu na możliwość udziału Uczelni w charakterze podwykonawcy nabory te zostały także przedstawione:

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:

1) Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” – IUSER,

Termin składania wniosków: 21.11.2016-30.12.2016

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorców:

W ramach konkursu przyjmowane są wnioski o dofinansowanie obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Beneficjenci (przedsiębiorcy) część prac B+R mogą powierzyć podwykonawcy.

Uczelnia może realizować część prac na zasadzie podwykonawstwa.

Link do całej dokumentacji konkursowej:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/


2) Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” – PBSE,

Termin składania wniosków: 02.11.2016-20.12.2016

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorców:

W ramach konkursu przyjmowane są wnioski o dofinansowanie obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Beneficjenci (przedsiębiorcy) część prac B+R mogą powierzyć podwykonawcy.

Uczelnia może realizować część prac na zasadzie podwykonawstwa.

Link do całej dokumentacji konkursowej:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/


3) Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"

Termin składania wniosków: 06.06.2016 30.01.2017 r.

Beneficjenci: Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Uczelnia może pełnić rolę wykonawcy powyższej usługi.

Link do całej dokumentacji konkursowej:

https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-2016-r

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

1) Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
typ projektu: Infrastruktura B+R

Termin składania wniosków: 30.09.2016-29.12.2016

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu.

Uczelnia może świadczyć usługi w zakresie przygotowania agendy badawczej (kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych prac B+R oraz zastosowania tych prac w gospodarce), stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Link do całej dokumentacji konkursowej:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/915-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-infrastruktura-b-r


2) Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
typ projektu: Prace B+R

Termin składania wniosków: konkurs planowany do ogłoszenia w IV kwartale 2016 r.

Beneficjenci: Przedsiębiorstwa

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach typu projektu

Uczelnia będzie mogła realizować część prac B+R na zasadzie podwykonawstwa.

 

Konkursy z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

1) Program TEAM

Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

Terminy kolejnych naborów:

rozpoczęcie: 15.11.2016 --- termin składania wniosków: 15.01.2017

rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017

Dokumentacja konkursowa: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

2) Program TEAM-TECH

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Terminy kolejnych naborów:

rozpoczęcie: 15.11.2016 --- termin składania wniosków: 15.01.2017

rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017

Dokumentacja konkursowa: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/


3) Program TEAM-TECH Core Facility

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Terminy kolejnych naborów:

rozpoczęcie: 15.11.2016 --- termin składania wniosków: 15.01.2017

rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017

Dokumentacja konkursowa: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/

Powrót do listy aktualności