Sukcesy Wydziału

Kierunek Technologia chemiczna pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną

24-11-2016 r.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 3 września 2015 r. podjęło Uchwałę w sprawie oceny programowej na kierunku „Technologia chemiczna” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Jednoznacznie stwierdzono, że „(…) Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „technologia chemiczna” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie przyjęte przez Komisję kryteria jakościowe,tj. koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości uzyskały ocenę w pełni.”

Akredytacja obowiązuje do roku akademickiego 2020/21.

Powrót do listy aktualności