Sukcesy Wydziału

Nagroda MNiSW dla pracownika Wydziału Chemicznego PRz

13-12-2016 r.
, red. Edyta Gąsior-Antos

Z dumą informujemy, iż dr Joanna Nizioł uzyskała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe będące podstawa nadania stopnia naukowego doktora.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nagrody-ministra-za-2016-rok-rozdane.html

 Dr Joanna Nizioł jest współautorką 18 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym współczynniku impact factor równym 46.

Wyniki badań opisane w pracy doktorskiej opublikowała w 12 artykułach, o sumarycznym IF około 30. Wszystkie prace eksperymentalne zawarte w doktoracie zostały uzyskane w okresie trzech lat. Wyniki prac badawczych prezentowała na 4 międzynarodowych konferencjach naukowych w tym trzech zagranicznych w USA, Chinach oraz Grecji. Po uzyskaniu stopnia doktora odbyła trzymiesięczny staż naukowy w USA, w zespole prof. Jana Sunnera w zakresie obrazowania MS z wykorzystaniem metody LASCA oraz profilowania metabolomicznego materiału biologicznego. Zainteresowania naukowe dr Joanny Nizioł związane są z projektowaniem i syntezą analogów nukleozydów, nukleotydów, oligonukleotydów o aktywności biologicznej oraz wykorzystaniem spektrometrii mas w analizie tkanek. Prace doktorską realizowała pod opieką dr. hab. inż. Tomasza Rumana, prof. PRz. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Polimerów i Biopolimerów na Wydziale Chemicznym PRz.

Powrót do listy aktualności