Strona: Studia podyplomowe „Farby i lakiery proszkowe ..." / Wydział Chemiczny

Studia podyplomowe „Farby i lakiery proszkowe ..."

2022-07-14
, red.  B. Pilch-Pitera

 Zapraszamy na pierwsze w Polsce studia podyplomowe „Farby i lakiery proszkowe - technologia wytwarzania, aplikacja, zastosowanie” realizowane we współpracy z  CIECH R&D SP. z o.o., JOTUN POLSKA SP. z o. o., EPOXYPOL SP. z o. o., CHEMETALL Polska Sp. z o. o., Oddziałem Farb i Tworzyw IIMPiB w Gliwicach oraz Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym.

Zakres oferty

Adresatami studiów są absolwenci studiów I lub II stopnia, którzy przygotowują się do pracy lub osoby pracujące w przemyśle farb proszkowych, pragnące zdobyć praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu ochrony antykorozyjnej oraz najnowszych technologii otrzymywania i aplikacji farb proszkowych.

Zachęcamy do podjęcia studiów szczególnie pracowników z działów technologii, kontroli jakości, laboratoriów badań i rozwoju, firm produkujących surowce do wyrobu farb proszkowych i wytwarzających farby oraz malarni proszkowych, firm zajmujących się zabezpieczaniem antykorozyjnym powierzchni przed malowaniem proszkowym, specjalistów ds. sprzedaży (doradcy techniczni, przedstawiciele handlowi) reprezentujących producentów i dystrybutorów farb proszkowych.

Wykładowcy

Doświadczeni praktycy z przemysłu farb i lakierów proszkowych, specjaliści z instytutów badawczych, naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej.

Cel studiów

Przygotowanie merytoryczne słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach badawczych zajmujących się zabezpieczaniem powierzchni przed korozją, produkcją surowców do farb proszkowych, wytwarzaniem farb proszkowych, malowaniem proszkowym, prowadzeniem badań w zakresie farb proszkowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych uzyska praktyczną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu najnowszych technologii farb i lakierów proszkowych, niezbędną podczas pracy w jednostkach badawczych lub przemyśle farb proszkowych oraz branżach pokrewnych. Oprócz wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne o techniki przygotowania rożnego rodzaju podłoży pod malowanie proszkowe, technologii wytwarzania surowców, recepturowania farb, metod oceny jakości farb i powłok, a także rozwiązywania problemów podczas malowania proszkowego.

Plan i program studiów podyplomowych

Forma studiów - studia niestacjonarne

Czas trwania: 2 semestry

Sumaryczna liczba godzin: 233 godz.

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

ECTS

Forma zajęć

Korozja i ochrona przed korozją

30

8

wykład

25

laboratorium

Technologia materiałów powłokotwórczych stosowanych w farbach proszkowych

15

4

wykład

20

laboratorium

Technologia farb proszkowych

5

2

wykład

10

laboratorium

Surowce i środki pomocnicze stosowane w produkcji farb proszkowych

8

1

wykład

Nowoczesne trendy w technologii farb proszkowych

5

1

wykład

Recepturowanie farb proszkowych

5

2

wykład

10

laboratorium

Technologia malowania proszkowego

10

3

wykład

15

laboratorium

Metody badań właściwości farb proszkowych i powłok

15

10

wykład

55

laboratorium

Zajęcia wyjazdowe

5

1

ćwiczenia

 

Ramowe treści kształcenia

Kompletne informacje dla poszczególnych modułów, uwzględniające: nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy zajęć, liczbę punktów ECTS, efekty kształcenia w formie tabeli odniesień do efektów obszarowych, sposoby weryfikowania efektów kształcenia, treści kształcenia, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej są dostępne systemie KRK pod adresem: https://wch.prz.edu.pl/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/plany-studiow.

 

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR) a wymagane dokumenty, wskazane w systemie SIR należy dostarczyć do 15 września 2019 r  do dziekanatu Wydziału Chemicznego (p. 102), mgr Elżbieta Gancarz, tel. (+48 17) 865 13 75,

email: egancarz@prz.edu.pl

 

Termin naboru

Studia podyplomowe rozpoczynają się w październiku 2019 r. i trwają dwa semestry.
Rozpoczęcie naboru – 1 czerwca 2019 r.

Zakończenie naboru - 15 września 2019 r.

 

Wymagane dokumenty

  • -ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) – wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia podyplomowe i podpisana przez kandydata,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe a w przypadku cudzoziemców dokumentów potwierdzającego tożsamość oraz legalność pobytu,
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia w przypadku, gdy koszty kształcenia pokrywa pracodawca

 

Odpłatność

4300zł/sem (grupa 15 osobowa)

10% zniżki dla członków PSK

 

Warunki ukończenia studiów

  • udział w zajęciach
  • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów
  • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Efekt studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej wg wzoru ustalonego przez MNiSW

 

Kierownik studiów 
dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz
tel. (017) 865 17 00    
e-mail: barbpi@prz.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: wch.prz.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe

Powrót do listy aktualności