Strona: FARBY I LAKIERY PROSZKOWE - technologia wytwarzania, aplikacja, zastosowanie / Wydział Chemiczny

FARBY I LAKIERY PROSZKOWE - technologia wytwarzania, aplikacja, zastosowanie

nd8_3130__baner_nowy.jpg


ORGANIZATOR STUDIÓW

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Chemiczny.

ZAKRES OFERTY

Adresatami studiów są absolwenci studiów I lub II stopnia, którzy przygotowują się do pracy lub osoby pracujące w przemyśle farb proszkowych, pragnące zdobyć praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu ochrony antykorozyjnej oraz najnowszych technologii otrzymywania i aplikacji farb proszkowych.

Studia kierowane są do:

 • pracowników z działów technologii, kontroli jakości, laboratoriów badań i rozwoju firm produkujących surowce do wyrobu farb proszkowych, mieszalni farb oraz malarni proszkowych,
 • specjalistów ds. sprzedaży (doradcy techniczni, reprezentanci handlowi) reprezentujących producentów i dystrybutorów farb proszkowych,
 • absolwentów studiów I lub II stopnia, którzy przygotowują się do pracy w przemyśle farb proszkowych.

CEL STUDIÓW

Przygotowanie merytoryczne słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach oraz jednostkach badawczych zajmujących się:

 • zabezpieczaniem powierzchni przed korozją
 • produkcją surowców do farb proszkowych
 • wytwarzaniem farb proszkowych
 • malowaniem proszkowym
 • prowadzeniem badań w zakresie farb proszkowych

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych uzyska praktyczną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu najnowszych technologii farb i lakierów proszkowych, niezbędną podczas pracy
w jednostkach badawczych lub przemyśle farb proszkowych oraz branżach pokrewnych. Oprócz wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne o techniki przygotowania rożnego rodzaju podłoży pod malowanie proszkowe, technologii wytwarzania surowców, recepturowania farb, metod oceny jakości farb i powłok, a także rozwiązywania problemów podczas malowania proszkowego.

PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Stopień studiów - studia podyplomowe
Forma studiów - studia niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Sumaryczna liczba godzin: 233 godz.

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Kompletne informacje dla poszczególnych modułów, uwzględniające: nazwę przedmiotu, liczbę godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy zajęć, liczbę punktów ECTS, efekty kształcenia w formie tabeli odniesień do efektów kształcenia do efektów obszarowych, sposoby weryfikowania efektów kształcenia, treści kształcenia, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej są dostępne w systemie KRK.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR)

Wymagane dokumenty, wskazane w systemie SIR należy dostarczyć do 30 września 2022 r .do dziekanatu Wydziału Chemicznego (p. 102):
mgr Elżbieta Gancarz
tel. (+48 17) 865 13 75,
email: egancarz@prz.edu.pl

TERMIN NABORU

Studia podyplomowe rozpoczynają się w październiku i trwają dwa semestry.
Rozpoczęcie naboru – 1 czerwca 2022 r.
Zakończenie naboru - 30 września 2022 r.

ODPŁATNOŚĆ:

 • 5000zł/sem (15 osób)
 • 4500zł/sem dla członków PSK

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) – wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia podyplomowe i podpisana przez kandydata,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia w przypadku, gdy koszty kształcenia pokrywa pracodawca.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • udział w zajęciach
 • pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z programem studiów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

EFEKT STUDIÓW

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej wg wzoru ustalonego przez MNiSW

WYKŁADOWCY:

 • doświadczeni praktycy z przemysłu farb i lakierów proszkowych
 • specjaliści z instytutów badawczych
 • naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej

DODATKOWE INFORMACJE:

Studia zgłoszone do bazy usług rozwojowych (BUR) w PARP https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach BUR.

KONTAKT:

bpp.jpg

Kierownik studiów: 
dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz
tel. (017) 865 17 00    
e-mail: barbpi@prz.edu.pl

wch.prz.edu.pl/kandydaci/studia-podyplomowe