Strona: Technologie wodorowe / Wydział Chemiczny

Technologie wodorowe

wodorowe_web.jpg

Studia drugiego stopnia na kierunku technologie wodorowe mają charakter interdyscyplinarny.

Studenci mają możliwość osiągnąć wielokierunkową wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej oraz wybranych aspektów energetyki i inżynierii mechanicznej. Mogą poznać scentralizowane i rozproszone technologie wytwarzania wodoru, sposoby jego magazynowania w różnych stanach skupienia, systemy dystrybucji z wykorzystaniem sieci przesyłowej oraz dedykowanych form transportu. Mogą uzyskać poszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania wodoru oraz jego pochodnych w różnych gałęziach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Studenci poznają zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku, w szczególności zasady doboru, projektowania i optymalizacji urządzeń i systemów wykorzystywanych do produkcji, oczyszczania i separacji wodoru, a także techniki obliczeniowe i symulacyjne niezbędne do modelowania, projektowania, optymalizacji elementów systemu produkcji, przesyłu i dystrybucji wodoru.

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku technologie wodorowe są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektorów energochłonnych wykorzystujących wodór na skalę przemysłową, w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, przygotowaniem, wykonawstwem, eksploatacją systemów, instalacji i obiektów do produkcji wodoru i jego pochodnych metodami konwencjonalnymi oraz z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją wodoru z wykorzystaniem stosownej infrastruktury przesyłowej i transportowej, infrastruktury tankowania, w przedsiębiorstwach produkujących i wykorzystujących ogniwa paliwowe m.in. w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i innych sektorach gospodarki, w tym przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych opracowujących projekty związane z rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, w jednostkach badawczych zajmujących się rozwojem i integracją technologii, działaniami innowacyjnymi, w tym prototypowaniem, testowaniem, wdrażaniem i walidacją technologii wodorowych.