Strona: Informacje ogólne / Wydział Chemiczny

Informacje ogólne

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej uruchamia od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013 stacjonarne studia III-go stopnia (studia doktoranckie) w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna oraz w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.

Studia doktoranckie prowadzone na WCh pozwolą na uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonych dyscyplinach nauki. Stanowią przygotowanie do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz umożliwiają uzyskania stopnia naukowego doktora. Prowadzenie badań naukowych w specjalistycznych zespołach daje możliwość udziału Doktoranta w realizacji projektów badawczych, w tym również międzynarodowych. W trakcie ośmiu semestrów studiów Doktoranci uczestniczą w zajęciach obowiązkowych obejmujących wiedzę ogólną i specjalistyczną, wykłady fakultatywne i praktyki zawodowe polegające m.in. na prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów doktoranckich w ramach współpracy Wydziału Chemicznego z innymi jednostkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi mają sposobność uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Doktoranci mogą otrzymać miejsce w domu studenckim oraz uzyskać świadczenia z funduszu pomocy materialnej, których rodzaj i wysokość zależy od sytuacji materialnej doktoranta. Ponadto słuchacze studiów doktoranckich mogą ubiegać się o stypendia doktoranckie wypłacane z funduszu Wydziału lub finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym i są bezpłatne.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie zdają pisemny egzamin wstępny. Egzamin wstępny obejmuje wiadomości z chemii fizycznej. Szczegółowy zakres znajduje się poniżej. Przy ocenie egzaminu stosuje się skalę ocen od 2,0 do 5,0 co 0,5. Wynik egzaminu powyżej 3,0 dopuszcza kandydata do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Termin egzaminu wstępnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej: wrzesień 2018 r.

 • Egzamin wstępny dla kandydatów na studia doktoranckie odbędzie się 20 września 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali H.13;
 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie odbędzie się 21 września 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Wydziału Chemicznego.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie na obowiązującym w Politechnice Rzeszowskiej formularzu (formularz PODANIA SIR – wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata),
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów wyższych I-go i II-go stopnia,
 • indeks wraz z wypisem ocen i obliczoną średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń,
 • deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki,
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia doktoranckie (w skali 2:1),
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej załączona do formularza PODANIA,
 • dowód wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie,
 • absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu i potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju.

Program studiów

Regulamin Studiów Doktoranckich

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej

Pomoc materialna dla doktorantów

Zagadnienia na egzamin wstępny