PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

26-10-2020

Informacje ogólne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie środki finansowe na realizację projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w wysokości 44 400 zł.

 

Celem projektu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i kadry akademickiej. Projekt ma na celu pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu poprzez udział w:

krótkoterminowych stażach zagranicznych (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji,

Numer umowy: PPI/PRO/2019/1/00044/U/00001

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021

 

Więcej informacji dotyczących programu PROM można znaleźć na stronie NAWA.

 

Nabór do projektu:

Rekrutacja odbywa się zgodnie z „Regulaminem naboru do programu PROM – Międzynarodowej Wymiany Stypendialnej Doktorantów i Kadry Akademickiej w Politechnice Rzeszowskiej”. Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z ww. Regulaminem oraz złożyć dokumenty aplikacyjne.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają następujące dokumenty:

 

formularz aplikacyjny z załącznikami:

list motywacyjny,

potwierdzenie gotowości przyjęcia Kandydata/Kandydatki przez instytucję goszczącą (dotyczy staży),

opinię promotora lub kierownika zakładu (dotyczy doktorantów),

CV wraz z wykazem dorobku naukowego.

Skany podpisanych dokumentów należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres mailowy ptrojan@prz.edu.pl, oryginały podpisanych dokumentów należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Dziekanat Wydziału Chemicznego, Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, informowane są drogą mailową i zobowiązane są do:

 

podpisania umowy z PRz opisującej warunki realizacji/rozliczenia danego działania oraz formy wypłaty stypendium – Wzór umowy

podpisania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem do projektu finansowanego ze środków UE w ramach programu PO WER (załącznik nr 2 do umowy).

Inne wymagane dokumenty:

 

formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu PROM,

oświadczenie i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez NAWA.

Rozliczenie udziału w projekcie

Po zakończeniu udziału w danym działaniu uczestnik projektu, w terminie 7 dni od daty powrotu, zobowiązany jest do przedłożenia w Biurze projektu poniższych dokumentów:

 

rozliczenia kosztów wyjazdu/przyjazdu (Załącznik nr 1 do umowy),

przedłożenia oryginału certyfikatu uczestnictwa w działaniu (Załącznik nr 3 do umowy),

złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji działania.

W terminie 14 dni od zakończenia działania uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej on-line, do której link zostanie przesłany przez Biuro projektu wraz z kodem dostępu drogą elektroniczną na adres mailowy uczestnika projektu.

 

Kontakt

Mgr Paulina Trojanowska (tel. +48 17 743 25 01)

Dr hab. inż. Mirosław Tyrka (tel. +48 17 743 19 27)

Biuro projektu: Dział Współpracy Międzynarodowej (V-A.216)

Dział Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

e-mail: ptrojan@prz.edu.pl

Powrót do listy aktualności