Strona: Procedura złożenia pracy dyplomowej / Wydział Chemiczny

Procedura złożenia pracy dyplomowej

 1. Koncepcja, tytuł oraz plan pracy zostają sformułowane przez promotora pracy. Zaleca się, aby prace miały charakter doświadczalny i były zgodne z działalnością naukową promotora.

 2. W ramach pracy dyplomowej dyplomant może stworzyć program komputerowy, wykonać pomiary eksperymentalne lub wykonać inne prace związane z wykorzystaniem narzędzi badawczych odpowiednich dla studiowanego obszaru i profilu kształcenia.

 3. Praca dyplomowa powinna zawierać:

  1. opracowanie literaturowe (zawierające odpowiednie dane bibliograficzne) dotyczące zarysu problemu pracy, opisujące stan dotychczasowej wiedzy i uzasadniające wybór danej problematyki;

  2. opis wykorzystanych metod badawczych oraz uzyskanych wyników wraz z ich dokumentacją (wykresy, grafiki, zdjęcia, tabele);

  3. podsumowanie wyników i płynące z nich wnioski z odniesieniem do literatury przedmiotu.

 4. Wymagania formalne i redakcyjne dotyczące układu pracy dyplomowej:

  1. tekst pracy dyplomowej należy redagować ustalając: czcionkę Times New Roman 12 pkt; odstęp 1,5; marginesy 2 cm;

  2. tytuł pracy dyplomowej musi być zgodny z kartą pracy dyplomowej;

  3. pierwsza strona pracy dyplomowej musi być zgodna ze wzorem strony tytułowej

  4. w wykazie literatury zamieszcza się wyłącznie pozycje, na które powołano się w pracy a kolejność numerów w wykazie ma być zgodna z kolejnością pojawiania się danej pozycji w tekście.

 5. Integralną część pracy dyplomowej stanowi:

  1. streszczenie w języku oryginału i języku angielskim (a także w języku polskim, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski);

  2. nie więcej niż 5 słów kluczowych w języku oryginału i języku angielskim (a także w języku polskim, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski);

  3. oświadczenie o samodzielnym wykonania pracy (załącznik do Zarządzenia Nr 4/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 12 stycznia 2021 r.)- składane w APD w postaci elektronicznej.

 6. Proces składania, zatwierdzania prac dyplomowych odbywa się za pomocą Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Instrukcje obsługi APD dedykowane dla studenta, promotora pracy i recenzenta są zamieszczone na stronie https://apd.prz.edu.pl/documents/page/instrukcja/.

 7. Po wykonaniu i zredagowaniu pracy, dyplomant wprowadza do APD elektroniczną wersję pracy w formatach doc i pdf.

 8. Promotor pracy, w celu weryfikacji oryginalności i samodzielności jej wykonania, poddaje tekst pracy dostępny w systemie APD procedurze sprawdzającej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

 9. Promotor pracy na podstawie raportu z badania antyplagiatowego podejmuje decyzję o zaakceptowaniu pracy i wnioskuje o dopuszczenie jej do obrony lub decyduje o jej niezaakceptowaniu, w przypadku gdy zawiera istotne podobieństwa wykryte w ramach weryfikacji przez JSA.

 10. W przypadku, gdy zachodzi obawa przypisania sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu dziekan, na wniosek promotora pracy, kieruje zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy.
  W tym przypadku, dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego może nastąpić wyłącznie po przygotowaniu pracy na nowy temat, co oznacza konieczność rozwiązania innego problemu inżynierskiego/badawczego, który nie był podejmowany w poprzedniej pracy. Nowy temat nie może być modyfikacją poprzedniego tematu, bez zasadniczej zmiany problematyki inżynierskiej/badawczej pracy. Temat nowej pracy zatwierdza dziekan. Nowa praca może być wysłana do systemu APD nie wcześniej niż po upływie 6 tygodni od daty otrzymania negatywnego raport.

 11. W przypadku, gdy współczynnik PRP (10 i więcej wyrazów we frazie) przekracza tzw. „wysoki próg podobieństwa” (40%), a promotor pracy wnioskuje o dopuszczenie pracy do obrony, zobowiązany jest do odręcznego uzasadnienia swojej decyzji na ostatniej stronie raportu.

 12. Promotor może wnioskować o dopuszczenie pracy do obrony tylko wówczas, gdy uznaje za niezbędne dla pracy zapożyczenia, które wynikają z umieszczenia w niej wymienionych niżej elementów:

  1. cytatów sporządzonych zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które nie ograniczają samodzielności pracy;

  2. załączników, gdy przekazanie ich treści nie może być dokonane w inny sposób (np. poprzez umieszczenie informacji w bibliografii);

  3. ogólnie przyjętych procedur badawczych;

  4. ogólnie przyjętych sformułowań i definicji z zakresu dyscypliny naukowej;

  5. nagłówków tabel, schematów, wykresów, rysunków, zdjęć itp.;

  6. opisów bibliograficznych zawartych w przypisach i wykazie literatury.

 13. W przypadku akceptacji pracy, promotor pracy sporządza wydruk raportu ogólnego z uzyskanymi wskaźnikami podobieństwa, podpisuje raport, sporządza skan lub fotografię dokumentu a następnie plik przesyła na adres obronyzdalnewch@prz.edu.pl. Wydruk raportu podpisany przez pracownika dziekanatu przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

 14. W przypadku spełnienia kryteriów opisanych w pkt 13 dziekan dopuszcza pracę do obrony na podstawie złożonego raportu promotora.

 15. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w roku planowego ukończenia studiów nie później niż do końca sesji poprawkowej danego semestru. Szczegółowy terminarz obowiązujący w danym semestrze określa dziekan i przekazuje do wiadomości studentów drogą elektroniczną nie później niż 30 dni przed zakończeniem semestru.

 16. Dziekan, na pisemny wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej zgodnie z §50 Regulaminu studiów.

 17. Promotor pracy i recenzent zobowiązani są do wypełnienia oraz zatwierdzenia w APD formularza oceny stanowiącej recenzję pracy. Recenzje sporządzone w systemie teleinformatycznym umożliwiającym uwierzytelnienie pracownika nie wymagają opatrywania ich podpisami. Wydruk recenzji podpisany przez dziekana przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

 18. Promotor pracy przekazuje w formie elektronicznej na adres chemia@prz.edu.pl propozycję dwóch recenzentów. Dziekan wybiera recenzenta spośród zaproponowanych kandydatur lub samodzielnie wskazuje recenzenta pracy.

 19. Po uzyskaniu przez pracę w APD statusu „Gotowa do obrony”, dyplomant przesyła komplet podpisanych odręcznie dokumentów w formie skanu lub fotografii, jako załączniki do maila kierowanego na adres obronyzdalnewch@prz.edu.pl, z adresu mailowego rejestrowanego w domenie uczelnianej (stud.prz.edu.pl), w temacie wiadomości wpisując IMIĘ i NAZWISKO, KIERUNEK STUDIÓW. W skład kompletu dokumentów wchodzi:

  wykaz osiągnięć indywidualnych (również w formie edytowalnej)

  wniosek o wydanie dyplomu

  oświadczenie dotyczące legitymacji

  zgodę na wzięcie udziału w Badaniu losów zawodowych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej (opcjonalnie).

 20. Dyplomant jest zobowiązany do śledzenia statusu elektronicznej karty obiegowej na stronie USOSWeb https://usos.prz.edu.pl/ (Zakładka: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI"). Na trzy dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej status karty obiegowej powinien być „Aktywna (wypełniona)”.